Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w Słupsku przy ul. LeśnejstrzalkaStrona główna

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w Słupsku przy ul. Leśnej

12.09.2013

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w obrębie 18 w Słupsku przy ul. Leśnej na działkach: numer 341 o pow. 16.670 m2, numer 328/2 o pow. 13.834 m2, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00018861/1 i numer 371/1 o pow. 3.533 m2, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00059936/7.

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Słupską w Słupsku uchwałą nr XXXVI/519/09 z dnia 25 marca 2009 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Gdyńska-Arciszewskiego” w Słupsku, przedmiotowa nieruchomość posiada przeznaczenie oznaczone symbolem MN – tereny mieszkaniowe jednorodzinne.

Cena wywoławcza: 3.522.829,50 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) netto, tj. 103,50 zł za m2.

1. Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości w Słupsku, ul. Leśna – nie otwierać” należy składać do dnia 30.09.2013r. godz. 10:00 w siedzibie sprzedającego – w sekretariacie, budynek A, pokój nr 11.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2013r. o godz. 10:10 w siedzibie sprzedającego – budynek A, pokój nr 12.

3. Oferta w formie pisemnej, musi zawierać:

a) Dane oferenta – firmę i siedzibę albo imię i nazwisko, dokładny adres i NIP;
b) Oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy;
c) Dowód wpłaty wadium;
d) Oświadczenie oferenta o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez sprzedającego albo, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej
e) Numer rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium;
f) Oferowaną cenę netto;
g) Datę sporządzenia oferty, podpis oferenta, przy czym w przypadku osoby prawnej podpis osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym;
h) Jeżeli oferentem jest osoba prawna, ułomna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej-aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy); w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty – oferent powinien zamieścić pisemne oświadczenie na tę okoliczność; w przypadku złożenia kopii dokumentów – powinny być one potwierdzone przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji za zgodność z oryginałem;
i) Oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomiczno-finansowej umożliwiającej mu zakup prawa użytkowania wieczystego określonego niniejszym przetargiem;
j) Pisemne zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej ceny przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego przenoszącego prawo użytkowania wieczystego na nabywcę oraz oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym opłat notarialnych i sądowych oraz podatków związanych z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego;
k) Jeżeli z odpisu właściwego rejestru nie wynika uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające to uprawnienie (np. pełnomocnictwo);
l) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do tego stanu zastrzeżeń.

4. Wadium w wysokości 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), płatne do dnia 30.09.2013 r. do godz. 10:00 w kasie sprzedającego – budynek „B” lub na konto sprzedającego: Bank PeKaO S.A O/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425.

5. Organizator przetargu zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w całości, zmiany lub odwołania warunków przetargu jak i samego ogłoszenia w każdej chwili bez podania przyczyn, jak również zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Termin związania ofertą – 30 dni.

Dodatkowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę na cele zgodne z zapisami wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość posiada kształt prostokąta, porośnięta jest trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Przez nieruchomość przepływa ciek wodny. Nieruchomość nieuzbrojona. Obsługa komunikacyjna w/w działki może się odbywać z ul. Spacerowej lub z ul. Leśnej – lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu – tel. 59 841 83 15, e-mail: j.sobolewski@wodociagi.slupsk.pl.

Do pobrania:

– Formularz ofertowy
– Oświadczenie dotyczące wadium
– Oświadczenie o aktualności dokumentów
– Oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej
– Oświadczenie – pokrycie kosztów i zapłata ceny
– Oświadczenie – zapoznanie się z warunkami przetargu

do góry