Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót sanitarnychstrzalkaStrona główna

Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót sanitarnych

07.05.2018

UWAGA! Konkurs został rozstrzygnięty i wybrana została osoba, która zostanie zatrudniona.

 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy: inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót sanitarnych

Do najważniejszych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie w szczególności:
prowadzenie i nadzorowanie realizacji zadań związanych z procesami inwestycyjnymi budowy i remontów obiektów budowlanych oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych przez Spółkę. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę. Nadzór, kontrola i przeglądy okresowe istniejących obiektów budowlanych. Opracowywanie dokumentacji budowlanej, kosztorysów inwestorskich, STWIOR.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1.

Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  do obiektów Spółki zlokalizowanych w obszarze jej działania obejmującym teren Miasta Słupsk, Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk.

Wymagania konieczne:

 1. uprawnienia do kierowania/projektowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 2. Wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym.
 3. Znajomość obsługi programów do edycji tekstu np. MS Word, oraz arkuszy kalkulacyjnych np. MS Excel.
 4. Umiejętność opracowania i weryfikacji kosztorysów. Znajomość obsługi programu do kosztorysowania np. Norma, Zuzia, Rodos, itp.
 5. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawa prawo budowlane, ustawa prawo zamówień publicznych.
 6. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 1. Znajomość i biegłe posługiwanie się programem do projektowania Cad, np. AutoCad, ZWCad, itp.
 2. Umiejętność organizowania i planowania pracy, znajomość zasad harmonogramowania. Znajomość obsługi programu do harmonogramowania np. GetMenager, Planista, MS Project, itp.
 3. Umiejętność dokonywania samodzielnych wyborów, komunikatywność.
 4. Kreatywność.
 5. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, zawierające także w szczególności:
 • oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisaną klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.
 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji.

W ramach rekrutacji Spółka przewiduje przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, podczas której proszeni będą oni o odpowiedzi na pytania oraz rozwiązanie testów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 30.05.2018 r. w Sekretariacie Spółki (ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Do pobrania kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

do góry