Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferta zatrudnienia na stanowisku: Koordynator Biura Zarządu i Komunikacji.strzalkaStrona główna

Oferta zatrudnienia na stanowisku: Koordynator Biura Zarządu i Komunikacji.

12.01.2022

Oferta zatrudnienia na stanowisku: Koordynator Biura Zarządu i Komunikacji.

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe o dowolnym kierunku;
 4. staż pracy: minimum 7 lat doświadczenia na samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego lub w administracji publicznej;
 5. kandydat na stanowisko pracy nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność opracowywania dokumentów związanych z organizacją przedsiębiorstwa (regulaminy, instrukcje, uchwały, zarządzenia itp.);
 2. umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność argumentowania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy, obowiązkowość, rzetelność.
 3. łatwość posługiwania się określonymi przepisami prawa mająca na celu eliminację braku zgodności przepisów wewnętrznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kodeksu spółek handlowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za całokształt prac związanych  z funkcjonowaniem Biura Zarządu.

Ważniejsze zadania:

 1. reprezentowanie Biura Zarządu przed organami Spółki;
 2. koordynacja współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Spółki;
 3. nadzorowanie obiegu dokumentów w Spółce w ramach Zarządzania Obiegiem Informacji;
 4. współpraca z pełnomocnikiem Zarządu ds. ZSZ;
 5. współpraca z członkami Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników;
 6. inicjowanie działań wewnętrznych mających na celu wykluczenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki;
 7. przyjmowanie i wstępna analiza pism, wniosków, skarg, petycji, itp. kierowanych do Spółki oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi (w tym współpraca z komórkami organizacyjnymi, jeżeli charakter sprawy tego wymaga);
 8. udział w rozstrzyganiu niejasności związanych ze stosowaniem przepisów wewnętrznych;
 9. nadzór nad funkcjonowaniem strony internetowej Spółki;

IV.  Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;
 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;
 3. wymuszona pozycja ciała;
 4. zagrożenia wynikające z pracy na stanowisku związanym z odpowiedzialnością;
 5. praca samodzielna;

V.  Wymagania kompetencyjne dotyczące stanowiska:

 1. Wiedza zawodowa: wysoce specjalistyczna – wynikająca z wiedzy teoretycznej oraz praktycznego zastosowania na stanowisku, z konkretnej dziedziny wiedzy, zapewniająca wysoki poziom merytoryczny realizowanych zadań i efektywność na stanowisku, wspieranie merytoryczne działu / innych pracowników;
 2. Środowisko i proces pracy: wykonywanie prac wskazanych. Identyfikowanie potrzeb o charakterze operacyjnym. Dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy. Weryfikacja procesu pracy, proponowanie udoskonaleń, optymalizacji procesów;
 3. Programy komputerowe, systemy: wykorzystywanie oraz stosowanie systemów/programów dedykowanych na stanowisku zgodnie z przypisaną rolą użytkownika, także zaawansowanych funkcjonalności (czynności zawansowanych raportowania/analizy, umiejętność diagnozy problemów związanych z użytkowaniem systemów, poszukiwania ich rozwiązań;
 4. Kompetencje interpersonalne i społeczne: umiejętność odbioru i przekazywania informacji wpływających na efektywną realizację zadań; budowanie relacji z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym, wspieranie innych pracowników w procesie komunikacji;
 5. Kompetencje poznawcze: dostrzeganie zależności przyczynowo- skutkowych; określanie przyczyny błędów; wyciąganie trafnych wniosków nawet z bardzo trudnych i złożonych sytuacji;
 6. Praca zespołowa: delegowanie zadań i organizacja pracy zespołu z uwzględnieniem oceny poziomu kompetencji pracowników; bieżąca weryfikacja postępu prac.
 7.  Kompetencje menedżerskie: realizacja planów oraz wyznaczonych celów operacyjnych

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);
 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 7-letni staż pracy, zgodnie z punktem I.4.
 5. kwestionariusz osobowy;
 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;
 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VII. Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Spółki , przy ulicy Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku  lub przesłać pocztą na adres Spółki  z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko pracy: Koordynator Biura Zarządu i Komunikacji lub przesłać pocztą elektroniczna na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Termin składania aplikacji upływa w dniu 17 stycznia 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną  tylko niektórych kandydatów- wybranych na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Spółce  zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Dziale Księgowości i Kadr przez okres trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia  o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk” sp. z o. o.  nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu trzech miesięcy nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.