Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Warunki przyłączenia do sieci - Gmina SłupskstrzalkaPrzyłączenie do siecistrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Warunki przyłączenia do sieci – Gmina Słupsk

W celu wystąpienia o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej należy:

 • wypełnić pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawierający co najmniej:
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania, lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
  • wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
  • informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
  • określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe; oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
 • załączyć kopię planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, określającego usytuowanie przyłącza w stosunku do istniej sieci  kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. – zaleca się by został on sporządzony na mapie zasadniczej (nieaktualizowanej) lub mapie do celów projektowych.

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej na terenie Gminy Słupsk
 2. Wniosek o warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, oraz innych obiektów na terenie Gminy Słupsk

Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:

 • 21 dni — od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 • 45 dni — od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
 • Za kompletny wniosek uważa się całkowite wypełnienie druku wniosku oraz załączenie wymaganych załączników.
  W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Spółka poinformuje pisemnie Wnioskodawcę o potrzebie jego uzupełnienia. Czasu na uzupełnienie wniosku nie wlicza się do czasu na wydanie warunków przyłączenia.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku a ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.

 

Wydanie warunków technicznych jest bezpłatne.

Kontakt:

Sekcja Dokumentacji i Analiz
tel. 59 841 83 35, 59 841 83 36, 59 841 83 37, 59 841 83 38,
e-mail: techniczny@wodociagi.slupsk.pl