Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Realizacja poszczególnych kontraktów w ramach Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” - stan: wrzesień 2011r.strzalkaStrona główna

Realizacja poszczególnych kontraktów w ramach Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” – stan: wrzesień 2011r.

21.09.2011

Zakończono już realizację oraz rozliczono wszystkie inwestycje prowadzone w ramach Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” na terenie miasta Słupska, w tym:

 • Kontrakt 01/I/2006 – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku”
 • Kontrakt 01/II/2006 – „Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku”
 • Kontrakt 01/III/2006 – „Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku”
 • Kontrakt 02/2006 – „Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku”.

Inwestycje realizowane w ramach Projektu na terenie Gminy Słupsk są zrealizowane w blisko 96%, w tym:

 • Kontrakt 03/I/część 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk – cz.1” – roboty budowlane zakończono. Obecnie w dalszym ciągu trwa okres usuwania wad i usterek zgłoszonych w trakcie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego. Ponadto w związku z wydłużeniem czasu przeznaczonego na usuwanie wad i usterek Wykonawca przedłużył wymagane kontraktem gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Stopień realizacji kontraktu nie uległ zmianie i wynosi nadal 99%.
 • Kontrakt 03/I/część 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk- cz.2” – roboty budowlane zakończono. Obecnie również trwa okres usuwania wad i usterek zgłoszonych w trakcie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego. Ponadto w związku z wydłużeniem czasu przeznaczonego na usuwanie wad i usterek Wykonawca przedłużył wymagane kontraktem gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Stopień realizacji kontraktu wynosi 99%.
 • Kontrakt 03/I/część 3 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk- cz. 3” – Wykonawca zakończył roboty budowlane w aneksowanym terminie, tj. 24.06.2011r. Obecnie trwa okres zgłaszania wad i usterek. Zaawansowanie kontraktu kształtuje się na poziomie 98%.
 • Kontrakt 03/I/część 4/zadanie 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk- cz.4 zadanie 1” – trwa realizacja kontraktu. Wykonawca wystąpił z kontynuacją roszczeń w związku z brakiem możliwości wykonania robót w miejscowości Wiklino, ze względu na trudności w uzyskaniu dostępu do terenu. Sytuacja ta powoduje, iż opóźni się przyłączenie do sieci kanalizacyjnej sześciu nieruchomości. W związku z powyższym całkowite zakończenie Kontraktu możliwe będzie w terminie do końca 2011r. Na pozostałych odcinkach, tj. w miejscowościach Kukowo, częściowo w Wiklinie, Wrzeście, Lubuczewo roboty są na ukończeniu. Prace sieciowe zostały zakończone, trwają przyłączenia odbiorców. W trakcie realizacji są prace rozruchowe na układzie tłocznym z miejscowości Kukowo. Ścieki z miejscowości Lubuczewo, Wrzeście, Wiklino (od odbiorców przyłączonych do sieci), są już tłoczone do układu kanalizacyjnego miasta Słupska i oczyszczane w słupskiej oczyszczalni ścieków. Aktualny stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu wynosi ca 79%.
 • Kontrakt 03/I/część 4/zadanie 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk- cz.4 zadanie 2” – Wykonawca zakończył roboty budowlane z kilkudniowym opóźnieniem, tj., dnia 16.05.2011r. Obecnie trwa okres zgłaszania wad i usterek. Zaawansowanie kontraktu kształtuje się na poziomie 99%.

Inwestycje realizowane na terenie Gminy Kobylnica zostały wykonane w 99,7%:

 • Kontrakt 03/II/część 1 /2007 -„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica – część 1” został całkowicie zakończony i rozliczony.
 • Na Kontrakcie 03/II/część 2 /2009 -„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica – część 2” trwają rozruchy technologiczne. Zakończenie robót w ramach kontraktu nastąpiło 22.08.2011r. Aktualny stopień zaawansowania wynosi 99%.

W wyniku realizacji Kontraktu 03/II/część2/2009 wykonano następujący zakres rzeczowy:
1. wybudowano kanalizację grawitacyjną ø160-250 – 6,90 km
2. wybudowano kanalizację tłoczną – ø50-160 – 13,50 km
3. przepompownie ścieków – 7 szt.
4. podłączenia odbiorców – 3,3 km (w tym w Kuleszewie – 75 szt., Luleminie – 35 szt., Sycewicach – 34 szt.; razem liczba podłączeń odbiorców – 144 szt.).

Realizacja zakresu rzeczowego pozwoliła osiągnąć następujące efekty ekologiczne:
1. wyłączono dwie nieefektywne oczyszczalnie ścieków – w miejscowościach Sycewice i Kuleszewo.
2. do systemu kanalizacji zbiorczej przyłączono mieszkańców ul. Polnej w Sycewicach, Kuleszewa i Lulemina, tj. 673 osoby – według stanu ludności na dzień 30.06.2011 r., a ścieki odprowadzane z miejscowości Sycewice, Kuleszewo i Lulemino pochodzące od łącznie 1.611 osób skierowane zostały do systemu kanalizacyjnego miasta Słupska i są oczyszczane w wysokoefektywnej oczyszczalni ścieków w Słupsku do wartości azotu < 10 mg N/l oraz fosforu < 1 mg P/l.

Realizacja kontraktu została wsparta pożyczką udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

 

W ramach Projektu realizowany był także jeden kontrakt na usługi – kontrakt nr 04 – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie p.n. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”. Kontrakt zakończono 31.12.2010r. i całkowicie rozliczono. Do czasu zakończenia wszystkich inwestycji realizowanych w ramach Projektu, Beneficjent pełni funkcję Inżyniera Kontraktu.

Aktualny stopień realizacji całego Projektu kształtuje się na poziomie ca 99%.