Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy  do spraw zaopatrzenia i magazynowania.strzalkaStrona główna

Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy  do spraw zaopatrzenia i magazynowania.

12.01.2022

Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy  do spraw zaopatrzenia i magazynowania.

 Zakres obowiązków na  stanowisku.

 • realizacja procesów zakupowych,
 • tworzenie dokumentacji zakupowej (zamówienia, warunki, umowy i inne),
 • prowadzenie dialogu i negocjacji z oferentami,
 • porządkowanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji,
 • raportowanie procesów,
 • kontrola stanów magazynowych,
 • nadzór nad łańcuchem dostaw,
 • praca samodzielna i w zespołach,
 • kierowanie zespołami zadaniowymi,
 • koordynacja procesów zakupowych,
 • inne zadania związane z zaopatrzeniem i innymi procesami logistycznymi Spółki,
 • inne zadanie zlecone przez przełożonych.

Forma zatrudnienia

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • okres zatrudnienia: od dnia 1 marca 2021 r. na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • zatrudnienie na cały etat w godzinach od 7.00-15.00,
 • praca od poniedziałku do piątku.

Obowiązki

 • działanie zgodnie z celem stanowiska,

Wymagania minimalne

 • wykształcenie wyższe.
 • doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata,
 • znajomość prawa cywilnego w wymaganym zakresie,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość Kodeksu spółek handlowych w podstawowym zakresie,
 • znajomość i obsługa oprogramowania MS Office,
 • umiejętność tworzenia umów handlowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność.

Wymagania pożądane

 • wykształcenie wyższe : prawnicze, ekonomiczne, administracyjne,
 • prawo jazdy kat. B,
 • szkolenia z zakresu obowiązków.                 

Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);
 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 3-letni staż pracy.
 5. kwestionariusz osobowy;
 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;
 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

Składanie ofert w formie papierowej na adres: „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. , ul. E. Orzeszkowej  1, 76-200 Słupsk lub w formie elektronicznej na adres : sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną  tylko niektórych kandydatów- wybranych na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Spółce  zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Dziale Księgowości i Kadr przez okres trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia  o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk” sp. z o. o.  nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu trzech miesięcy nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.