Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferta zatrudnienia na stanowisku: ds. finansowo-księgowych - Konkurs rozstrzygniętystrzalkaStrona główna

Oferta zatrudnienia na stanowisku: ds. finansowo-księgowych – Konkurs rozstrzygnięty

08.04.2022

Oferta zatrudnienia na stanowisku ds. finansowo- księgowych

Nabór dotyczy zatrudnienia na zastępstwo z ewentualną możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I.  Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie min. średnie kierunkowe (liceum/technikum);
 4. staż pracy: minimum rok doświadczenia w obszarze objętym zakresem zadań;
 5. kandydat na stanowisko pracy nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość, rzetelność.
 2. łatwość posługiwania się określonymi przepisami prawa mająca na celu eliminację braku zgodności przepisów wewnętrznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługę gotówkową oraz bezgotówkową, terminową realizację płatności z tytułu dostaw i usług, płatności na rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń oraz księgowanie faktur związanych z zakupem materiałów, uzgadnianie zgodności z magazynem.

Ważniejsze zadania:

 1. Terminowa realizacja płatności bezgotówkowych z tytułu dostaw i usług;
 2. Przygotowywanie przelewów z zachowaniem właściwej kwoty, numeru rachunku, nazwy kontrahenta, etc.;
 3. Sprawdzanie rachunków bankowych na tzw. Białej Liście Kontrahentów;
 4. Rozliczenia gotówkowe pracowników Działu Obsługi Klienta;
 5. Wpłaty/wypłaty gotówkowe z/do banku;
 6. Sporządzanie raportów kasowych;
 7. Terminowa realizacja płatności z tyt. podatków, ZUS,PFRON oraz na rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń;
 8. Księgowanie wyciągów bankowych, ustalenie ewentualnych niezgodności oraz ich wyjaśnienie;
 9. Inne rozliczenia gotówkowe wewnętrzne oraz zewnętrzne w zakresie wypłat oraz przyjmowania wpłat np.: wpłaty za wodę i ścieki, za usługi pozostałe, wpłaty wadium…
 10. Księgowanie faktur związanych z zakupem materiałów;
 11. Dekretacja i wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego dokumentów PZ;
 12. Prowadzenie i kontrola rozrachunków z dostawcami towarów i usług;
 13. Nadzór nad prawidłową kwalifikacją kosztów dokumentów magazynowych związanych ze zużyciem materiałów;
 14. Sprawdzanie zgodności dokumentu PZ z danymi na fakturze.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;
 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;
 3. wymuszona pozycja ciała;
 4. odpowiedzialność materialna;
 5. praca samodzielna.;

V. Wymagania kompetencyjne dotyczące stanowiska:

 1. Wiedza zawodowa: podstawowa- zadania wykonywane samodzielnie;
 2. Środowisko i proces pracy: wykonywanie prac wskazanych. Identyfikowanie potrzeb na stanowisku. Dbałość o jakość wykonywanej pracy;
 3. Programy komputerowe, systemy: wykorzystywanie oraz stosowanie systemów/programów dedykowanych na stanowisku zgodnie z przypisaną rolą użytkownika;
 4. Kompetencje interpersonalne i społeczne: umiejętność odbioru i przekazywania informacji wpływających na efektywną realizację zadań;
 5. Kompetencje poznawcze: analiza i ocena przydatności dostępnych informacji;
 6. Praca zespołowa: członek zespołu.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie)
 4. kwestionariusz osobowy;
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;
 6. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VII. Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Spółki , przy ulicy Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku  lub przesłać pocztą na adres Spółki  z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych” lub przesłać pocztą elektroniczna na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl
Termin składania aplikacji upływa w dniu 19 kwietnia 2022 r.
Aplikacje, które wpłyną do Spółki po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną  tylko niektórych kandydatów- wybranych na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Spółce  zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Dziale Księgowości i Kadr przez okres trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia  o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk” sp. z o. o.  nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu trzech miesięcy nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.