Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferta zatrudnienia na stanowisku: osoba sprzątająca - konkurs rozstrzygniętystrzalkaStrona główna

Oferta zatrudnienia na stanowisku: osoba sprzątająca – konkurs rozstrzygnięty

26.04.2022

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: osoba sprzątająca

Nabór dotyczy zatrudnienia w wymiarze ¾ etatu, na podstawie umowy o pracę na zastępstwo

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Wykształcenie zawodowe (dowolne) lub podstawowe;
 4. Doświadczenie: nie wymagane, możliwa realizacja prac po przeszkoleniu stanowiskowym;

II. Wymagania dodatkowe:

Dobra organizacja pracy własnej, dokładność, sumienność, komunikatywność, rzetelność, obowiązkowość, sprawność fizyczna.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.
 2. Porządkowanie otoczenia stanowisk pracy, podłóg, pomieszczeń użytkowych, ciągów komunikacyjnych.
 3. Czyszczenie powierzchni przy użyciu środków czyszczących, szczotek, odkurzacza lub innych urządzeń i narzędzi wspomagających sprzątanie.
 4. Usuwanie zanieczyszczeń i opróżnianie pojemników na odpady.
 5. Dbanie o czystość okien.
 6. Informowanie o usterkach i awariach wymagających napraw.

IV. Wymagania kompetencyjne dotyczące stanowiska:

 1. Wiedza zawodowa: podstawowa.
 2. Środowisko i proces pracy: wykonywanie wyłącznie prac wskazanych. Dopuszczalne odstępstwa jakościowe ze względu na niski poziom doświadczenia.
 3. Kompetencje poznawcze: poszukiwanie i przyswajanie danych na temat realizowanych zadań.
 4. Praca indywidualna

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. Dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

VI. Wynagrodzenie zasadnicze:

2.380,00 zł brutto (¾ etatu)

VII.  Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Spółki, przy ulicy Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku  lub przesłać pocztą na adres Spółki  z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko: osoba sprzątająca” lub przesłać pocztą elektroniczna na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Termin składania aplikacji upływa w dniu 10 maja 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko niektórych kandydatów- wybranych na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Spółce  zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Dziale Księgowości i Kadr przez okres trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia  o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.  nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu trzech miesięcy nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.