Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Komunikat w sprawie aneksów do umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ściekówstrzalkaStrona główna

Komunikat w sprawie aneksów do umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

17.07.2012

Szanowni Odbiorcy!

W 2011 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym monitoring działań mający na celu eliminację naruszeń Ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Badaniem objęto 131 przedsiębiorstw realizujących działalność wodociągowo-kanalizacyjną na obszarze całego kraju. Efektem kontroli było opracowanie raportu pn. „Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym”.

Kontrola została przeprowadzona także w spółce „Wodociągi Słupsk”. Efektem postępowania jest decyzja Prezesa UOKiK Nr RGD 2/2012 z dnia 10.04.2012 r. oraz decyzja Nr RGD 8/2012 z dnia 18.05.2012 r., które zobowiązują Spółkę do wprowadzenia zmian zapisów w umowach o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Prezes UOKiK uznał za uciążliwe dla konsumentów poniższe postanowienia zawarte w umowach:

1. Zapis, że przedsiębiorstwo wodociągowe nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody spowodowane brakiem wody na ujęciu.

2. Zapis, że Odbiorca usług uprawniony jest do żądania obniżenia należności w razie dostarczania wody o obniżonej jakości oraz o ciśnieniu niższym od właściwej normy stanowiącej 10% należności przypadającej na okres pogorszenia jakości lub ciśnienia według wyliczonej średniej ilości wody pobranej w jednym dniu pomnożonej przez ilość dni zakłócenia.

3. Zapis, że umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków może być rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w wypadku naruszenia przez Odbiorcę usług postanowień umowy.

W konsekwencji powyższe zapisy zostały zmienione na:

1. Dotychczasowy zapis został w całości usunięty.

2. Obniżenie należności ustalane będzie z uwzględnieniem okresu pogorszenia jakości lub ciśnienia wody oraz średniej ilości wody pobranej w jednym dniu okresu rozliczeniowego pomnożonej przez ilość dni zakłóceń w dostawie wody.

3. Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków może być rozwiązana przez Przedsiębiorstwo z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w wypadku zaistnienia podstaw do odcięcia wody bądź zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i nieusunięcia przyczyny tego odcięcia bądź zamknięcia.

Wykonując zalecenia pokontrolne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. przystąpiła do zmiany kwestionowanych zapisów w zawartych umowach o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków poprzez sporządzenie aneksów i przesyłanie ich do podpisania wszystkim Odbiorcom usług. W pozostałym zakresie umowy pozostają niezmienione.

Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy!