Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Zadania inwestycyjnestrzalkaStrona główna

Zadania inwestycyjne

Inwestycyjne podsumowanie roku 2022.

 W 2022 roku przy realizacji inwestycji nadal odczuwaliśmy skutki sytuacji epidemicznej w kraju wywołanej Covid-19, jak również problemami w dostawach, spowodowanych wojną w Ukrainie. Mimo to, Spółka kontynuowała realizację rozpoczętych oraz nowych inwestycji oraz robót remontowych sieci wod-kan. oraz obiektów Spółki, mających na celu rozwój dla nowych odbiorców usług oraz zapewnienie wymaganego poziomu świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków od naszych klientów. W roku 2022 realizowane przez Spółkę przedsięwzięcia sprowadzały się w szczególności do wykonania inwestycji polegających na: rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie i przebudowie sieci wodociągowych oraz budowie i przebudowie infrastruktury energetycznej.

W roku 2022r. zrealizowano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

na terenie m. Słupska:

 1. W ramach końcowej fazy Projektu pn.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” z POIiŚ 2014-2020:
 1. modernizację zbiornika retencyjno-przelewowego na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsk, który wymagał pilnej interwencji z uwagi na zły stan techniczny- zadanie zostało zakończone w listopadzie 2022 r.

Zdjęcie 1 Remont skorodowanego betonowego dna zbiornika

 1. Rozbudowa zespołu agregatów kogeneracyjnych o nowy agregat o mocy 500kW EE oraz budowa sieci cieplnej z kablem energetycznym i światłowodowym z oczyszczalni ścieków do Parku Wodnego Trzy Fale w ramach projektu RPO WP 2014-2020;

Zdjęcie 2 Węzeł cieplny w OS

Zdjęcie 3 Nowy agregat kogeneracyjny o mocy 630 kW ee

Zdjęcie 4 Budowa sieci ciepłowniczej do Parku Wodnego 3Fale

 1. Budowa budynku na potrzeby techniczno-socjalne oczyszczalni i kompostowni wraz z garażami;

Zdjęcie 5 Nowy budynek socjalno-biurowy w oczyszczalni

 1. Budowa ścian przeciwogniowych (REI) wraz z reorganizacją magazynowania odpadów;
 2. Budowa linii kablowej z oczyszczalni ścieków do bazy Spółki przy ul.E.Orzeszkowej ;
 3. Wymiana sieci wodociągowej Dn150 w ul. Konarskiego w Słupsku;
 4. Budowa sieci wodociągowej dla osiedla MPZP „Gdanska V”;
 5. Budowa sieci kanalizacyjnej Dn250 w ul. Kaczmarskiego w Słupsku.
 6. Wykonanie systemu odzysku wód popłucznych w SUW Westerplatte- ULTRAFILTRACJA.

Zdjęcie 6 Widok na instalację ultrafiltracji do oczyszczania wód popłucznych

W roku 2023r. planowana jest kontynuacja i zakończenie rozpoczętych inwestycji, w tym m.in.:

 1. Budowa sieci kanalizacji ściekowej dla osiedla MPZP „Gdanska V;
 2. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej w Słupsku;
 3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Słupsku;

Zdjęcie 7 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej

 1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Norwida w Słupsku;
 2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Rybackiej;
 3. Modernizacji układu dopływowego ścieków do osadników wstępnych;
 4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50kWp dla ujęcia wody Legionów.

Zdjęcie 8 Montaż kontenera rozdzielni nn dla instalacji PV

Podsumowując, mimo trwającej wojny w Ukrainie oraz w dalszym ciągu panującej pandemii i problemów w realizacji niektórych inwestycji z nimi związanych, Spółka w 2022 r. realizowała zaplanowane zadania inwestycyjne, zapewniając ciągłość dostaw wody i odprowadzania ścieków, optymalizując koszty świadczenia usług.

 

Informacja o inwestycjach Spółki zakończonych w 2020r. i planowanych do realizacji w 2021r.

 W roku 2020, pomimo trudnego okresu związanego z obowiązującą sytuacją epidemiczną w kraju wywołaną Covid-19, Spółka kontynuowała proces inwestycyjny i remontowy mających na celu usunięcie stwierdzonych niedoborów systemu oraz jego rozwój dla nowych odbiorców usług. Realizowane przez Spółkę przedsięwzięcia w tym okresie sprowadzają się w szczególności do wykonania inwestycji polegających na:

 • rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków,
 • budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowie i przebudowie sieci wodociągowych.

W roku 2020r. zrealizowano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

na terenie m. Słupska:

1.W ramach końcowej fazy Projektu pn.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” z POIiŚ 2014-2020:

a/ Wymiana sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego i Zygmunta Augusta w Słupsku, o długości ok.1,2km,

b/ Budowa instalacji do usuwania azotu z odcieków w procesie deamonifikacji.

2. Ponadto wykonano inwestycje istotne dla rozwoju miasta Słupska, w tym m.in.:

a/ Budowa wodociągu technologicznego DN150 i DN200 z ujęcia wody  

     Westerplatte w ul. Ks. Brzóski – Racławickiej – Sułkowskiego;

b/ Budowa sieci wodociągowej w ul. Szarych Szeregów;

c/ budowa sieci wodociągowej w ul. Chełmońskiego;

d/ Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Legionów Polskich i Ridla;

e/ Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w ul. Kaszubskej/Drzymały i Legionów Polskich.

3.W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono ładowarkę kołową o masie eksploatacyjnej powyżej 16 ton, oraz samochód do 3,5t o napędzie elektrycznym.

na terenie Gminy Kobylnica wykonano:

 1. Budowę sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Bolesławicach;
 2. Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniem odbiorców w miejscowości Płaszewo.
 3. Nowy otwór studzienny ujęcia wody do spożycia w Płaszewie i Kczewie

W roku 2021 planowana jest kontynuacja rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcie zadań m.in. w ramach projektu POIiŚ:

 1/ Zakończenie realizacji instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków – planowane jest w I półroczu 2021r.;

2/ Modernizacja węzła odwodnienia osadu poprzez zakup i montaż wysokosprawnej wirówki odwadniającej w oczyszczalni ścieków – zakończenie zadania przesunięte  na I półrocze 2021r.;

3/ Poprawa efektywności i niezawodności procesów technologicznych oczyszczania ścieków osadu poprzez wymianę dmuchaw oraz zmianę systemu sterowania procesami napowietrzania w Komorach Osadu Czynnego – zakończenie zadania planowane jest na I kwartał 2022r.;

 

IV.Pozostałe inwestycje planowane do realizacji/ kontynuowane w 2021r.:

a/ na terenie m. Słupska:

 1. Budowa sieci cieplnej z kablem energetycznym z oczyszczalni ścieków do Parku Wodnego Trzy Fale,
 2. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia i sieci wodociągowej dla MPZP „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” i części MPZP „Zaborowskiej I”
 3. Budowa linii kablowej z oczyszczalni ścieków do siedziby Spółki przy ul. E. Orzeszkowej 1,
 4. Zakończenie realizacji obiektów i instalacji opomiarowania i monitoringu wyodrębnionych stref zasilania miasta w wodę;
 5. Wykonanie systemu UV do dezynfekcji wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bohaterów Westerplatte;
 6. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w ul. Hubalczyków.

Ponadto kontynuowana jest realizacja międzynarodowego projektu partnerskiego pn. ”Ochrona Morza Bałtyckiego przed nieoczyszczonymi wyciekami ścieków podczas powodzi na obszarach miejskich (NOAH)”, współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 2: Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi Działanie: 2.1. Czyste wody, którego realizacja wydłużona została do 31.12.2021r.

b/ na terenie Gminy Kobylnica:

 1. Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej wraz z podłączeniami nieruchomości w miejscowości Bzowo – II etap.

Podsumowując, mimo panującej pandemii i problemów w realizacji niektórych inwestycji z nią związanych, Spółka  w 2020r. realizowała  zaplanowane zadania inwestycyjne, wynikające z konieczności rozbudowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków, a także optymalizacji kosztów świadczenia naszych usług.


——————————————————————————————————————————————————————

INFORMACJA O INWESTYCJACH SPÓŁKI ZAKOŃCZONYCH W 2019R. I PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020R.

Rok 2019 był kolejnym okresem działań inwestycyjnych i remontowych, mających na celu usunięcie stwierdzonych niedoborów systemu oraz jego rozwój dla nowych odbiorców usług. Realizowane przez Spółkę przedsięwzięcia w tym okresie sprowadzają się w szczególności do wykonania inwestycji polegających na:

 • rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków,
 • budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowie i przebudowie sieci wodociągowych.

W roku 2019 r. zrealizowano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

I. na terenie m. Słupska:

 1. Realizowane w ramach Projektu pn.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” z POIiŚ 2014-2020 oraz inne inwestycje zrealizowane przez Spółkę, istotne dla rozwoju miasta Słupska:

a/ Wymiana zgarniaczy osadników wstępnych i wtórnych na oczyszczalni ścieków;
b/ Budowa sieci wodociągowej DN 250 i kanalizacyjnej DN 200 dla terenu MPZP „Zaborowskiej I” (teren 11.25.KDL);
c/ Przebudowa magistrali wodociągowej DN600 przy ul. Legionów Polskich, długości ok. 0,2 km;
d/ Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej i Długiej,  o długości ok. 1,5 km;
e/ Wymiana sieci wodociągowej w ul. Mostnika, długości ok. 0,4 km;
f/ Budowa sieci wodociągowej DN 150 przy ul. Romera,

     2. Ponadto wykonano nową studnię głębinową i podłączono ją do istniejącego układu technologicznego na ujęciu „Głobino Zachód”.
     3. W ramach zakupów inwestycyjnych kupiono dwa samochody specjalne: jeden z zabudową specjalistyczną z wyposażeniem do monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz jeden samochód do czyszczenia kanałów sieciowych. Ponadto w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanego taboru na pojazdy spełniające wymogi normy emisyjnej EURO 5 i EURO 6, zakupiono  jeden samochód do 3,5t o napędzie elektrycznym.

II. na terenie Gminy Kobylnica:

 1. Budowa instalacji odprowadzającej popłuczyny z płukania filtrów w Stacji Uzdatniania Wody w Lubuniu.
 2. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej ze Słupska do Kobylnicy i Bolesławic.

III. W roku 2020 r. planowana jest kontynuacja rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcie zadań m.in. w ramach realizowanego do końca 2021 r. projektu POIiŚ:

1/ Wykonanie instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków – zakończenie zadania planowane jest w I półroczu 2020r.;

2/ Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego i Zygmunta Augusta – zakończenie zadania planowane jest na koniec kwietnia 2020r.;

3/ Wdrożenie technologii deamonifikacji do usuwanie azotu z odcieków w oczyszczalni ścieków – zakończenie zadania planowane jest w I półroczu 2020r.;

4/ Modernizacja węzła odwodnienia osadu poprzez zakup i montaż wysokosprawnej wirówki odwadniającej w oczyszczalni ścieków – zakończenie zadania planowane jest w I półroczu 2020r.;

5/ Poprawa efektywności i niezawodności procesów technologicznych oczyszczania ścieków osadu poprzez wymianę dmuchaw oraz zmianę systemu sterowania procesami napowietrzania w Komorach Osadu Czynnego – zakończenie zadania planowane jest na I kwartał 2021r.;

IV. Pozostałe inwestycje planowane do realizacji/ kontynuowane w 2020r.:

a/ na terenie m. Słupska:

 1. Budowa sieci cieplnej z kablem energetycznym z oczyszczalni ścieków do Parku Wodnego Trzy Fale i kotłowni rejonowej KR-2,
 2. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia i sieci wodociągowej dla MPZP „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” i części MPZP „Zaborowskiej I”
 3. Budowa linii kablowej z oczyszczalni ścieków do siedziby Spółki przy ul. E. Orzeszkowej 1,
 4. Budowa wodociągu technologicznego DN150 i DN200 z ujęcia wody Westerplatte w ul. Ks. Brzóski – Racławickiej – Sułkowskiego,
 5. Wykonanie obiektów i instalacji opomiarowania i monitoringu wyodrębnionych stref zasilania miasta w wodę;
 6. Zaprojektowanie i wykonanie systemu UV do dezynfekcji wody uzdatnionej na stacji uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bohaterów Westerplatte;

Kontynuujemy realizację międzynarodowego projektu partnerskiego pn. ”Ochrona Morza Bałtyckiego przed nieoczyszczonymi wyciekami ścieków podczas powodzi na obszarach miejskich (NOAH)”,współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 2: Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi Działanie: 2.1. Czyste wody, którego realizacja przewidziana jest do 30.06.2021r.

b/ na terenie Gminy Kobylnica:

 1. Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej wraz z podłączeniami nieruchomości w miejscowości Bzowo – II etap.
 2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z podłączeniami w miejscowości Płaszewo – przewidziane zakończenie realizacji zadania – kwiecień 2020r.

Podsumowując podkreślamy, iż realizacja zaplanowanych inwestycji wynika z konieczności rozbudowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków, a także optymalizacji kosztów świadczenia naszych usług.

W związku z tym, że realizacja prac będzie niosła za sobą pewne niedogodności dla mieszkańców, związane m.in. z zajęciami i wyłączeniami części pasów drogowych z ruchu, pracą sprzętu budowlanego, krótkotrwałymi przerwami w dostawie wody (na czas wykonania przełączeń), pracownicy Spółki oraz firmy wykonujące prace na zlecenie Spółki, dołożą starań, aby były one jak najmniej uciążliwe i odczuwalne dla mieszkańców.

——————————————————————————————————————————————————————-

INFORMACJA O INWESTYCJACH SPÓŁKI ZAKOŃCZONYCH W 2018R. I PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019R.

Spółka „Wodociągi Słupsk” Sp. z.o.o. prowadziła w 2018r. działania inwestycyjne oraz odtworzeniowe, mające na celu usunięcie stwierdzonych niedoborów systemu oraz jego rozwój dla nowych odbiorców usług. Wszystkie realizowane przez Spółkę przedsięwzięcia ukierunkowane są  na poprawę jakości i efektywności świadczenia usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji i sprowadzają się głównie do wykonania inwestycji polegających m. in. na:

 • rozbudowie oczyszczalni ścieków,
 • budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowie i przebudowie sieci wodociągowych.

W roku 2018r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

I. na terenie m. Słupska:

 1. Inwestycje zrealizowane w ramach realizowanego Projektu pn.: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”  z POIiŚ 2014-2020:
  a/ Przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Al. 3 Maja w Słupsku. W ramach projektu zmodernizowano ok. 0,19 km sieci.
  b/ Budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej w Al. 3 Maja w Słupsku.

c/ Wymiana sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Słupsku. Zmodernizowano łącznie ok.0,3 km sieci wodociągowej w tej ulicy.
d/ Przebudowa sieci wodociągowej między ul. Lawendową i Klonową w Słupsku. W ramach projektu zmodernizowano ok. 0,16 km sieci.

Ponadto zakończono etap projektowania dot. budowy instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku.

 1. Zakończono również prace przy realizacji innych istotnych dla rozwoju miasta inwestycji, w tym m.in.:
  a/ budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Owocowej w Słupsku;
  b/ wymiana awaryjnej sieci wodociągowej na części oś. Niepodległości (rej. ul. Dmowskiego);
  c/  wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Słupsku;

d/ budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie MPZP „Osiedle Zachód” w rejonie ul. Banacha, Grechuty, Ordonówny w Słupsku;
e/  renowacja kanalizacji sanitarnej Dn200 na osiedlu Niepodległości;

Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych w roku 2018 zakupiono m.in.  jeden samochód ciężarowy o napędzie elektrycznym do działu obsługi klienta.  

II. na terenie Gminy Kobylnica:

 1. Budowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej wraz z podłączeniami i odtworzeniem istniejących podłączeń w miejscowościach Wrząca i Bzowo w gm. Kobylnica;
 2. Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wrząca i Bzowo w gm. Kobylnica;
 3. Wykonanie nowego otworu studziennego po likwidacji starego w miejscowości Zagórki.

III. Na rok 2019r. planowana jest kontynuacja realizacji rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych m.in. w ramach realizowanego do końca 2021r. projektu POIiŚ:

1. Roboty budowlane instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku – zakończenie zadania planowane jest na grudzień 2019r.;

2. Wymiana zgarniaczy osadników wstępnych i wtórnych na oczyszczalni ścieków  w Słupsku, planowane zakończenie w maju 2019r.;

3. Modernizacja węzła odwodnienia osadu poprzez zakup i montaż wysokosprawnej wirówki odwadniającej na oczyszczalni ścieków  w Słupsku, planowane zakończenie do końca  2019r.;
4. Wdrożenie technologii deamonifikacji do usuwanie azotu z odcieków, planowane zakończenie do końca  2019r.;
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach Piłsudskiego i Zygmunta Augusta w Słupsku – planowane jest zakończenie robót w 2020r.

W 2019r. zakupiono już w ramach projektu, mały samochód specjalny do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

IV. Pozostałe inwestycje planowane do realizacji/ kontynuowane w 2019r.:

a/ na terenie m. Słupska:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zaborowskiej – Legionów Polskich w Słupsku;
 2. Wykonanie nowego otworu studziennego po likwidacji starego  w Płaszewie i Kczewie;
 3. Budowa sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej dla terenu MPZP „Zaborowskiej I” w Słupsku (teren 11.25.KDL);
 4. Trwa projektowanie na realizację zadania dot. budowy sieci cieplnej z kablem energetycznym z oczyszczalni do Parku Wodnego Trzy Fale i kotłowni rejonowej KR-2, budowę stacji podnoszenia ciśnienia i sieci wodociągowej dla MPZP „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” i części MPZP „Zaborowskiej I” oraz dot. budowy linii kablowej OS-BAZA.

b/ na terenie Gminy Kobylnica:

 1. Budowa instalacji odprowadzającej popłuczyny z płukania filtrów na SUW w Lubuniu.
 2. Trwa projektowanie na realizację zadania dot. budowy sieci wodociągowej tranzytowej ze Słupska do Kobylnicy i Bolesławice. Realizacja planowana do lipca 2019 r.

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja ww. inwestycji wynika m.in. z konieczności rozbudowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, które przyczynią się  do zapewnienia  ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków, a także pozwolą ograniczyć koszty usuwania awarii.
Realizacja prac będzie jednakże niosła za sobą pewne niedogodności dla mieszkańców, związane z zajęciami i wyłączeniami części pasów drogowych z ruchu, pracą sprzętu budowlanego, krótkotrwałymi przerwami w dostawie wody (na czas wykonania przełączeń). Pracownicy Spółki oraz firmy wykonujące prace na zlecenie Spółki, dołożą starań, aby było one jak najmniej uciążliwe, a ze swojej strony wierzymy, że osiągnięte efekty budowy nowych sieci, pozwolą szybko  o nich zapomnieć.

—————————————————————————————————————————————

Informacja dotycząca realizacji inwestycji na dzień 12.05.2017 r tutaj.

INFORMACJA O INWESTYCJACH SPÓŁKI ZAKOŃCZONYCH W 2016 R. I PLANOWANYCH DO REALIZACJI W  2017 R.

W roku 2016r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

I. Na terenie m. Słupska:

 1. Inwestycje realizowane w ramach zakończonego w październiku 2016r. Projektu POIiŚ 2007-2013:
  a. Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”;
  b. Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Borchardta wraz z przewodem tłocznym do oczyszczalni ścieków;
 2. Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 w ul. Dembińskiego – realizacja zakończona w maju 2016r.
 3. Opracowano dokumentację projektową oraz zakończono budowę sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej w rejonie ul. Banacha -Niemena: czerwiec  2016r.

Rysunek 1 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha

4. Budowa sieci wodociągowej  w  ul. Miejskiej w Siemianicach: czerwiec 2016r.

Rysunek 2 Lokalizacja nowej sieci wodociągowej w ul. Miejskiej w Siemianicach

5. Budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej przy ul. Arciszewskiego – roboty zakończono  w lipcu 2016r.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Portowej w Słupsku: czerwiec 2016r.

Rysunek 3 Montaż studnia kanalizacyjnej przy ul. Portowej

7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w ul. Spacerowej w Słupsku: zakończona w czerwcu 2016 r.
8. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chłopickiego w Słupsku zakończona w: listopadzie 2016 r.
9. Budowa instalacji dezodoryzacji osadników wstępnych (hermetyzacja zewnętrznych pierścieni osadników) zakończona w sierpniu 2016 r.

Rysunek 4 Widok wykonanego zadaszenia pierścienia odpływowego w ZRP


10. Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią oraz drogą dojazdową do przepompowni na oś. Owocowa w rejonie ul. Kaszubska-Łotewska w Słupsku- wrzesień 2016r.

Rysunek 5 Widok komory przepływomierza

Ponadto opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej w Al. 3-go Maja w Słupsku, a także zakończono opracowanie Projektów dla budowy instalacji fotowoltaicznej  i pompy ciepła na SUW Westerplatte w Słupsku.

 

II. na terenie Gminy Kobylnica:

 1. Budowa komór połączeniowych oraz kanalizacji ciśnieniowej w Kobylnicy wrzesień 2016r.

Na rok 2017r. planowana jest realizacja m.in. następujących zadań inwestycyjnych:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany awaryjnej sieci wodociągowej na części osiedla Niepodległości (rejon ul. Dmowskiego) –  zakończenie zadania planowane jest na maj 2017 r.

Rysunek 6 Widok lokalizacji planowanych sieci wodociągowych na osiedlu Niepodległości

2. Renowacja kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi w ul. Koszalińskiej i Małcużyńskiego –  realizacja zadania planowana jest do grudnia  2017 r.
3. Budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej w Al. 3-go Maja w Słupsku- planowane zakończenie w grudniu 2018 r.
4. Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Al. 3-go Maja w Słupsku – planowane zakończenie robót w grudniu 2017 r.
5. Budowa sieci wodociągowej w ul. Olchowej i Cisowej w Słupsku – planowane zakończenie robót w grudniu 2017 r.
6. Budowa placów składowych magazynów kompostu – planowane zakończenie robót w czerwcu 2017 r.
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie MPZP „Osiedle Zachód” w rejonie ulic Niemena i Kaczmarskiego, Riedla i Nalepy, Riedla i Legionów Polskich w Słupsku – realizacja prac od czerwca 2017 r. – planowane zakończenie robót w czerwcu 2018 r.
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie MPZP „Osiedle Zachód” w rejonie ul. Banacha, Grechuty, Ordonówny w Słupsku – realizacja prac od czerwca 2017 r. – planowane zakończenie w grudniu 2018 r.
9. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach Chrobrego i Zygmunta Augusta w Słupsku – planowane zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę w grudniu 2017 r.

Ponadto w roku 2017r. planowana jest realizacja trzech projektów, na które Spółka złożyła wnioski o dofinansowanie z dotacji bezzwrotnych:

 1. Odnawialne źródła energii – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kWp wraz z pompą ciepła na terenie SUW Westerplatte w Słupsku” – złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 w styczniu 2017r.,  planowane zakończenie realizacji zadania: czerwiec 2018 r. 

Rysunek 7 Lokalizacja instalacji paneli fotowoltaicznych

2. „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” – złożono wniosek o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020 w lutym 2017 r., planowane zakończenie zadania: grudzień  2022 r.
3. Budowa lokalnego systemu zbierania ścieków oraz przebudowa urządzeń wodociągowych w miejscowościach Wrząca i Bzowo w gminie Kobylnica – złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 w lutym 2017 r.,  planowane zakończenie zadania: grudzień 2018 r

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja ww. inwestycji wynika m.in. z konieczności rozbudowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, które przyczynią się  do zapewnienia  ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków, a także pozwolą ograniczyć koszty usuwania awarii. Realizacja prac będzie jednakże niosła za sobą pewne niedogodności dla mieszkańców, związane z zajęciami i wyłączeniami części pasów drogowych z ruchu, pracą sprzętu budowlanego, krótkotrwałymi przerwami w dostawie wody (na czas wykonania przełączeń). Pracownicy Spółki oraz firmy wykonujące prace na zlecenie Spółki, dołożą starań, aby było one jak najmniej uciążliwe, a ze swojej strony wierzymy, że osiągnięte efekty budowy nowych sieci, pozwolą szybko  o nich zapomnieć.

—————————————————————————————————————————————

INFORMACJA O INWESTYCJACH SPÓŁKI ZAKOŃCZONYCH W 2015 R. I PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 R.

W 2015 r. zostały zakończone następujące inwestycje realizowane przez Spółkę:

I. Na terenie Miasta Słupska:

 1. Budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gdańskiej.
 2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej i Jałowcowej.
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Legionów Polskich.
 4. Przebudowa magistrali wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Szczecińskiej i Sobieskiego.
 5. Przebudowa istniejących sieci wodociągowych w rejonie ul. Braci Gierymskich i Szczecińskiej.
 6. Przebudowa istniejących sieci wodociągowych w rejonie ul. Jagiełły i Łukasiewicza.
 7. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Wiśniowej, Różanej, Kwiatowej.
 8. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ul. Grunwaldzkiej.
 9. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej.
 10. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Mieszka I.
 11. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami przy ul. Szczecińskiej.
 12. Budowa Stanowiska Opróżniania Wozów Asenizacyjnych (SOWA) na terenie Oczyszczalni Ścieków (zdjęcie poniżej).

SOWA

II. Na terenie Gminy Kobylnica:

 1. Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kobylnica, w ciągu ul. Kolejowej i Kilińskiego do miasta Słupska w ul. Grottgera.

Rozpoczęto ponadto realizację zadań, które planowane są do zakończenia w I półroczu 2016 r.:

I. na terenie Miasta Słupska:

 1. Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska” – planowane zakończenie zadania: marzec 2016 r.
 2. Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Borchardta wraz z przewodem tłocznym do oczyszczalni ścieków – planowane zakończenie i rozliczenie zadania: marzec 2016 r.
 3. Sieć wodociągowa DN 100 w ul. Dembińskiego – planowane zakończenie zadania: czerwiec 2016 r.
 4. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Banacha (Dzielnica Mieszkaniowa „Zachód”) – planowane zakończenie zadania: czerwiec 2016 r.
 5. Instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła na SUW Westerplatte – planowane zakończenie zadania: grudzień 2017 r.
  SUW
 6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Miejskiej w Siemianicach – planowane zakończenie zadania: lipiec 2016 r.
  Siemianice
 7. Budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej przy ul. Arciszewskiego – planowane zakończenie zadania: czerwiec 2016 r.
 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Portowej w Słupsku – planowane zakończenie zadania: czerwiec 2016 r.

Jednocześnie informujemy, że w 2016 r. Spółka rozpocznie realizację kolejnych inwestycji związanych z budową infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Miasta Słupska. W najbliższym okresie planujemy realizację następujących inwestycji:

 1. Rozdział kanalizacji w rejonie ul. Jana Pawła II i Lutosławskiego w Słupsku – realizacja zadania planowana jest w okresie od lipca do grudnia 2016 r.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Owocowej w Słupsku – realizacja zadania planowana jest w okresie od lipca 2016 r. do grudnia 2017 r.
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. wymiany awaryjnej sieci wodociągowej na części oś. Niepodległości (rej. ul. Dmowskiego) – realizacja zadania planowana jest w okresie od lipca do grudnia 2016 r.
  Dmowskiego
 4. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie al. 3-go Maja – realizacja zadania planowana jest w okresie od lipca do grudnia 2016 r.
 5. Renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Koszalińskiej i Małcużyńskiego – realizacja zadania planowana jest w okresie od listopada 2016 r. do grudnia 2017 r.

Realizacja prac będzie jednakże niosła za sobą pewne niedogodności dla mieszkańców, związane z zajęciami i wyłączeniami części pasów drogowych z ruchu, pracą sprzętu budowlanego, krótkotrwałymi przerwami w dostawie wody (na czas wykonania przełączeń). Pracownicy Spółki oraz firmy wykonujące prace na zlecenie Spółki dołożą starań, aby było one jak najmniej uciążliwe, a ze swojej strony wierzymy, że osiągnięte efekty budowy nowych sieci pozwolą szybko o nich zapomnieć.

 

—————————————————————————————————————————————

INFORMACJA O INWESTYCJACH SPÓŁKI ZAKOŃCZONYCH W 2014 R. I PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 R.

W 2014 r. zostały zakończone następujące inwestycje realizowane przez Spółkę:

I. Na terenie miasta Słupska:

 1. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przełączeniami od ul. Towarowej do ul. Sobieskiego,
 2. Spinka istniejących sieci wodociągowych w rejonie ulic Bohaterów Westerplatte i Hubalczyków,
 3. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Słonecznej,
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przełączeniami w ul. Chełmońskiego.

 II. Na terenie Gminy Kobylnica:

 1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komiłowie,
 2. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Kczewo wraz z siecią kanalizacji sanitarnej.

Rozpoczęto ponadto realizację zadań, które planowane są do zakończenia w I półroczu 2015 r.:

 I. Na terenie miasta Słupska:

 1. Budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gdańskiej – planowane zakończenie zadania: marzec 2015 r.
 2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej i Jałowcowej – planowane zakończenie zadania: luty 2015 r.
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Legionów Polskich – planowane zakończenie zadania: kwiecień 2015 r.

II. Na terenie Gminy Kobylnica

 1. Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kobylnica, w ciągu ulicy Kolejowej i Kilińskiego do miasta Słupska w ul. Grottgera – planowane zakończenie zadania: marzec 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że w 2015 r. Spółka rozpocznie realizację kolejnych inwestycji związanych z budową infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Miasta Słupska. W najbliższym okresie planujemy realizację następujących inwestycji:

 1. Przebudowę magistrali wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Szczecińskiej i Sobieskiego; realizacja zadania planowana jest w okresie od marca do kwietnia 2015 r.
 2. Przebudowę istniejących sieci wodociągowych w rejonie ulic Braci Gierymskich i Szczecińskiej; realizacja zadania planowana jest w okresie od kwietnia do maja 2015 r.
 3. Przebudowę istniejących sieci wodociągowych w rejonie ulic Jagiełły i Łukasiewicza; realizacja zadania planowana jest w okresie od marca do maja 2015 r.
 4. Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Wiśniowej, Różanej, Kwiatowej; realizacja zadania planowana jest w okresie od maja do października 2015 r.
 5. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ulicy Grunwaldzkiej; realizacja zadania planowana jest w okresie od maja do października 2015 r.
 6. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej; realizacja zadania planowana jest w okresie od marca do maja 2015 r.

Inwestycje te wynikają m.in. z konieczności rozbudowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, które przyczynią się to do zapewnienia Państwu ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków, a także pozwolą ograniczyć koszty usuwania awarii.Realizacja prac będzie jednakże niosła za sobą pewne niedogodności dla mieszkańców, związane z zajęciami i wyłączeniami części pasów drogowych z ruchu, pracą sprzętu budowlanego, krótkotrwałymi przerwami w dostawie wody (na czas wykonania przełączeń).

INFORMACJA O INWESTYCJACH SPÓŁKI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Informujemy, że w bieżącym roku Spółka będzie realizowała kolejne inwestycje związane z budową infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Kobylnica.

W najbliższym okresie planujemy realizację następujących inwestycji na terenie Miasta Słupska:

 1. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przełączeniami od ul. Towarowej do ul. Sobieskiego; realizacja zadania planowana jest w okresie od maja do sierpnia.
 2. Przebudowa magistrali wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Szczecińskiej i Sobieskiego; realizacja zadania planowana jest w okresie od sierpnia do listopada.
 3. Spinka istniejących sieci wodociągowych w rejonie ulic Bohaterów Westerplatte i Hubalczyków; realizacja zadania planowana jest w okresie od czerwca do listopada.
 4. Spinka istniejących sieci wodociągowych w rejonie ulic Braci Gierymskich i Szczecińskiej; realizacja zadania planowana jest w okresie od lipca do listopada.
 5. Spinka istniejących sieci wodociągowych w rejonie ulic Jagiełły i Łukasiewicza; realizacja zadania planowana jest w okresie od lipca do września.
 6. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Słonecznej, realizacja zadania planowana jest w okresie od marca do maja.
 7. Budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gdańskiej; realizacja zadania planowana jest w okresie od czerwca do września.

Zaplanowane też zostały inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kobylnica:

 1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komiłowie; realizacja zadania planowana jest w okresie od czerwca do grudnia.
 2. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Kczewie wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej. Planowane zakończenie wszystkich robót do końca roku.

Inwestycje te wynikają m.in. z konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, co powinno przyczynić się do zmniejszenia ilości awarii. Przyczyni się to też do zapewnienia Państwu ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków, a także pozwoli ograniczyć koszty usuwania awarii.
Realizacja prac będzie jednakże niosła za sobą pewne niedogodności dla mieszkańców, związane z zajęciami i wyłączeniami części pasów drogowych z ruchu, pracą sprzętu budowlanego, krótkotrwałymi przerwami w dostawie wody (na czas wykonania przełączeń).

INFORMACJA O INWESTYCJACH SPÓŁKI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W OKRESIE OD MARCA DO CZERWCA 2013 ROKU

Informujemy, że Spółka realizuje i podpisała umowy na realizację kolejnych inwestycji związanych z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Kobylnica.

Planujemy budowę następujących inwestycji dotyczących sieci wodociągowej na terenie miasta Słupska, które realizowane będą w I połowie 2013 r.:

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Bukowej w Słupsku; realizacja zadania planowana jest w okresie od marca do lipca 2013 r.
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych w rejonie ulicy Dębowej w Słupsku; realizacja zadania planowana jest w okresie od marca do czerwca 2013 r.
3. Budowa odcinka sieci wodociągowej od ulicy Fabrycznej do ul. Sobieskiego w Słupsku wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych; realizacja zadania planowana jest w okresie od marca do czerwca 2013 r.

Ponadto zaplanowane też zostały inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kobylnica:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Prof. Poznańskiego.

INFORMACJA O INWESTYCJACH SPÓŁKI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W OKRESIE OD CZERWCA DO GRUDNIA 2013 ROKU

Informujemy, że Spółka podpisała umowy i przystępuje do realizacji kolejnych inwestycji związanych z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Kobylnica.

Planujemy budowę następujących inwestycji dotyczących sieci wodociągowej na terenie Miasta Słupska, które realizowane będą w II połowie 2013 r.:

W czerwcu 2013 r. zostaną rozpoczęte prace montażowe związane z wykonaniem odcinka sieci wodociągowej w ul. Malinowej i Sadowej w Słupsku. Zadanie to realizowane jest w celu przyłączenia do sieci wodociągowej istniejących budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy tych ulicach; realizacja zadania planowana jest w okresie od czerwca do października 2013 r.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „Skibiński” z siedzibą w Sierakowicach.

Ponadto zaplanowane też zostały inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo. Zadanie ujęte w WPRiMUWiK w ramach pilotażowego projektu budowy lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylnica; realizacja zadania planowana jest w okresie od czerwca do grudnia 2013 r w zakresie budowy oczyszczalni oraz od września 2013r do lipca 2014r w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestycje te wynikają m.in. z konieczności wymiany (wyłączenia z eksploatacji) najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co powinno przyczynić się do zmniejszenia ilości awarii występujących głównie w okresach zimowych. Przyczyni się to do zapewnienia Państwu ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków, a także pozwoli ograniczyć koszty usuwania awarii.

——————————————————————————————————

Inwestycje 2012

Spółka podpisała umowy na realizację kolejnych inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej na terenie miasta. W lipcu 2012 r. rozpoczęte zostaną roboty budowlano-montażowe w następujących ulicach:

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Świerkowej w Słupsku, o szacunkowych parametrach: Dn100 L=367 m, De 63 L=450 m. Planuje się realizację prac do końca października 2012r.

2. Budowa sieci wodociągowej w ulicach : Modrzewiowej, Głogowej i Bukowej w Słupsku, o szacunkowych parametrach: Dn100 L=902 m, De 63 L=973 m, De 40 L = 169 m:

• Etap 1 – budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej i Głogowej wraz z sięgaczami i przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych. Planuje się realizację prac do końca października 2012r.

• Etap 2 –budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Bukowej wraz z sięgaczami i przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych. Planuje się realizację prac w okresie od marca do końca lipca 2013r.

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wody w ul. Kadłubka, Jagiellońskiej, Ziemowita, Kochanowskiego i pl. Książąt Pomorskich w Słupsku; o szacunkowych parametrach : DN 100 L = 413 m, DN 80 L = 98 m, De 40 L = 155 m. Planuje się realizację prac do końca października 2012r.

Zakres powyższych zadań obejmuje budowę sieci wodociągowych wraz z przełączeniem istniejących i funkcjonujących przyłączy wodociągowych do nieruchomości.

4. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej od ulicy Przemysłowej w Słupsku poprzez ul. Głównej, Rzeczna i Sportowa, o szacunkowych parametrach: Dn 200 L= 81 m oraz De 225 L= 465 m. Planuje się realizację prac do września 2012r.

Zakres powyższego zadania obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej tranzytowej z sieci miasta Słupska do wodociągu w miejscowości Kobylnica.

Inwestycje te wynikają m.in. z konieczności wymiany (wyłączenia z eksploatacji) najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej, co pozwoli zmniejszyć liczbę awarii występujących głównie w okresach zimowych. Przyczynią się także do zapewnienia ciągłości dostaw wody, a także pozwolą ograniczyć koszty usuwania awarii.
Inwestycje zapewnią także dostawę wody o wymaganych parametrach jakościowych oraz ilościowych dla mieszkańców miejscowości Kobylnica, co powinno zmniejszyć odczuwalne przez mieszkańców spadki ciśnienia w sieci wodociągowej, występujące szczególnie w okresach letnich – ze względu na wykorzystywanie wody do podlewania ogrodów w tym czasie.

Inwestycje 2011

SIEĆ WODOCIĄGOWA
W ramach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych realizowane s± poniższe inwestycje:

 1. Sieć wodociągowa rozdzielcza  Φ150 L≈1000 m wraz z przyłączami w ul. Poniatowskiego i odc. ul. Grunwaldzkiej do ul. Fabrycznej podczas przebudowy ulic.
 2. Sieć wodociągowa rozdzielcza  Φ150 L≈600 m w ul. Grunwaldzkiej do ul. Leszczyńskiego podczas przebudowy ulicy.
 3. Sieć wodociagowa magistralna  Φ300 L≈50 m w rejonie skrzyż. ulic Sobieskiego i Grunwaldzkiej podczas przebudowy ulic.
 4. Sieć wodociągowa rozdzielcza  Φ150 L≈1350 m wraz z przyłączami L≈320m w ul. Sportowej podczas przebudowy ulic.
 5. Sieć wodociągowa rozdzielcza  Φ100 i  Φ80 L&490 m w rejonie ul. Fabrycznej, 3-go Maja i Sobieskiego.
 6. Wymiana przyłączy wodociągowych L≈220 m w ul. Wojska Polskiego (deptak) podczas przebudowy ulicy.
 7. Sieć wodociągowa rozdzielcza  Φ100,  Φ80 i  Φ63 L≈1900 m w ul. Bukowej, Modrzewiowej i Głogowej – os. Akademickie cz. II.
 8. Sieć wodociągowa rozdzielcza  Φ100 L≈300 m w ul. Grottgera w kierunku torów.
 9. Uporządkowanie niskiej strefy zasilania (przepustnice w komorach) miasto Słupsk część zachodnia miasta – 6 szt.

SIEĆ KANALIZACYJNA

 1. W ramach rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych realizowane są m.in. poniższe inwestycje:
 2. Kanał sanitarny Φ250 L≈206 m przy ul. Grottgera – Kołobrzeskiej Słupsku.
 3. Kanał sanitarny PE  Φ250 L≈700 m z ul. Kolejowej w Kobylnicy do ul. Grottgera w Słupsku.