Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów: Kamaz – wywrotka, Star 200, żuraw samochodowy - typ Hydros, przyczepa kontenerowastrzalkaStrona główna

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów: Kamaz – wywrotka, Star 200, żuraw samochodowy – typ Hydros, przyczepa kontenerowa

01.04.2014

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego – budynek A, pokój nr 12, w dniu 14.04.2014 r. o godz. 10:00.

 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy:

Pojazdy, które są przedmiotem przetargu można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 14.04.2014 r. do godz. 09:00 w siedzibie sprzedającego przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – tel. 59 841-83-80.

 4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

l.p. Nazwa składnika Rok produkcji Nr inwentarzowy Cena wywoławcza brutto
1. Samochód ciężarowy-wywrotka marki Kamaz 1985 742-003213 13.600 zł
2. Samochód ciężarowy marki Star 200, ładowność 6 t 1980 743-000249 5.600 zł
3. Żuraw samochodowy typ Hydros R – 061, udźwig 6,3 t na podwoziu samochodu marki Star 660 1982 743-000299 7.400 zł
4. Przyczepa ciężarowa/kontenerowa nr identyfikacyjny SX9PK18303PPN1231 2003 748-000002 25.000 zł

5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firma) i siedzibę oferenta,
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego przy ul. E. Orzeszkowej 1, w sekretariacie – pokój nr 11, budynek A, w terminie do 14.04.2014 r. godz. 09:50. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk „Oferta na zakup pojazdu (wymienić z oferty) – nie otwierać przed 14.04.2014 r., godz. 10:00”.
2) Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert,
3) Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w stosunku do jednego lub kilku pojazdów będących przedmiotem przetargu.

 7. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 5% wartości pojazdu wskazanego w ofercie należy wpłacić do dnia 14.04.2014 r. do godz. 09:45 w kasie sprzedającego – budynek B lub na konto sprzedającego: Bank PeKaO S.A O/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 8. Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
2) Nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 5 lub treść oferty jest nieczytelna.

Oferent o odrzuceniu oferty zostanie powiadomiony niezwłocznie.

 9. Sprzedający zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

10. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

11. W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego.

13. Wydanie pojazdu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

14. Sprzedający nie udziela gwarancji na pojazdy objęte przetargiem, ani nie odpowiada za ich wady ukryte.

15. Szczegółowych informacji dotyczących pojazdów udziela: Władysław Piasecki, tel. 59 841-83-80, e-mail: w.piasecki@wodociagi.slupsk.pl.

do góry