Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. partnerem w międzynarodowym projekcie INTERREG Region Morza Bałtyckiego.strzalkaStrona główna

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. partnerem w międzynarodowym projekcie INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

11.02.2019

W styczniu 2019r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. ”Ochrona Morza Bałtyckiego przed nieoczyszczonymi wyciekami ścieków podczas powodzi na obszarach miejskich (NOAH)” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 2: Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi Działanie: 2.1. Czyste wody., pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Certyfikującą, tj. Bankiem Inwestycyjnym Szlezwik-Holsztyn a Partnerem Wiodącym Projektu, tj. Tallińskim Uniwersytetem Technicznym.
Ten międzynarodowy projekt realizowany jest przez 18 partnerów z 6 krajów. Spółka „Wodociągi Słupsk” jest jednym z trzech partnerów reprezentujących nasz kraj.
Głównym założeniem projektu partnerskiego jest m.in. opracowanie i wdrożenie zintegrowanych planów działania na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego i wód do niego wpływających, realizacja inwestycji pilotażowych mających na celu zapobieganie zrzutowi biogenów i substancji niebezpiecznych oraz wspomaganie ich usuwania.
Słupskie przedsięwzięcie w ramach partnerskiego projektu przewiduje m.in. realizację następujących zadań:

  1. Dostawę i montaż urządzeń mierzących wysokość opadów atmosferycznych (deszczomierzy) w 6 punktach na terenie miasta Słupska wraz z systemem automatycznej archiwizacji danych, ich zdalnego przesyłu i wizualizacji w dedykowanym oprogramowaniu.
  2. Dostawę i montaż urządzeń do pomiaru poziomu napełnienia głównych kanałów ściekowych w 12 punktach na terenie miasta Słupska wraz z systemem automatycznej archiwizacji danych, ich zdalnego przesyłu i wizualizacji.
  3. Zakup sprzętu laboratoryjnego do badania jakości ścieków, oprogramowanie i wizualizacja, materiały laboratoryjne, w tym odczynniki.

Pozyskane dane meteorologiczne oraz dane z systemu zdalnego pomiaru z deszczomierzy
i z punktów pomiarowych w komorach na istniejących kolektorach ściekowych będą wykorzystane między innymi do opracowania modelu hydraulicznego systemu kanalizacyjnego przy uwzględnieniu różnych scenariuszy opadowych.

Projekt realizowany przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. zakłada zbadanie wpływu opadów atmosferycznych o różnej intensywności, zasięgu i czasie trwania na istniejący system kanalizacyjny funkcjonujący w mieście Słupsku. Budowa systemu monitoringu obejmującego układy pomiarowe poziomu wypełnienia kanałów i deszczomierzy umożliwi zbadanie zależności pomiędzy intensywnością i zasięgiem opadów atmosferycznych w odniesieniu do napełnienia sieci kanalizacyjnej, ilości odprowadzanych wód przypadkowych pochodzących z opadów, częstotliwością uruchomienia przelewu burzowego do rzeki, a co za tym idzie określenie ilości i stosunku rozcieńczenia ścieków sanitarnych wodami opadowymi odprowadzanymi do rzeki Słupi i dalej do Morza Bałtyckiego.

Analiza danych i uzyskanych wyników umożliwi wypracowanie optymalnych metod i rozwiązań technicznych, które będą miały wpływ na ograniczenie ilości ścieków i wód opadowych zrzucanych do rzeki Słupi i w konsekwencji do Morza Bałtyckiego. Późniejsze wdrożenie wypracowanych rozwiązań technicznych wpłynie na ograniczenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego poprzez przelew burzowy.

Pierwsze spotkanie organizacyjne wszystkich osiemnastu Partnerów projektu NOAH odbyło się w dniach 28-29.01.2019r. w Tallinie  (Estonia)., zostało ono zorganizowano Talliński Uniwersytet  Techniczny, będący jednocześnie Partnerem Wiodącym Projektu NOAH (Lider Projektu).

Podczas spotkania omówiono m.in. zasady realizacji projektu, obowiązki wszystkich partnerów, sposób komunikacji, ryzyka projektowe oraz zaplanowany harmonogram realizacji projektu. Każdy z partnerów zaprezentował realizowane przez siebie przedsięwzięcia w ramach wspólnego projektu NOAH  oraz omówił bieżące problemy, z którymi boryka się na co dzień, a które projekt NOAH pomoże mu rozwiązać.

Po takim wstępie projektowym przyszedł czas na rzeczywistą realizację. Kolejne spotkanie zaplanowano na marzec b.r. , tym razem w Pori w Finlandii, tam będzie już omawiana przez poszczególnych partnerów  dotychczasowa realizacja  projektu.

Czas zatem przystąpić do działania!

Luty 2019r.