Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferta zatrudnienia na stanowisko: osoba sprzątająca - 2 osobystrzalkaStrona główna

Oferta zatrudnienia na stanowisko: osoba sprzątająca – 2 osoby

22.05.2023

UWAGA! Konkurs został rozstrzygnięty i podjęta została decyzja o zatrudnieniu osób, które spełniały wymagania i uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Nabór dotyczy zatrudnienia dwóch pracowników w wymiarze ½ etatu, na podstawie umowy o pracę na okres próbny  od 01.06.2023 r. do 31.10.2023 r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. Wykształcenie zawodowe (dowolne) lub podstawowe;
 3. Doświadczenie: nie wymagane, możliwa realizacja prac po przeszkoleniu stanowiskowym;
 1. Wymagania dodatkowe:

  Dobra organizacja pracy własnej, dokładność, sumienność, komunikatywność, rzetelność, obowiązkowość, sprawność fizyczna.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.
 2. Porządkowanie otoczenia stanowisk pracy, podłóg, pomieszczeń użytkowych, ciągów komunikacyjnych.
 3. Czyszczenie powierzchni przy użyciu środków czyszczących, szczotek, odkurzacza lub innych urządzeń i narzędzi wspomagających sprzątanie.
 4. Usuwanie zanieczyszczeń i opróżnianie pojemników na odpady.
 5. Dbanie o czystość okien.
 6. Informowanie o usterkach i awariach wymagających napraw.
 1. Wymagania kompetencyjne dotyczące stanowiska:
 1. Wiedza zawodowa: podstawowa.
 2. Środowisko i proces pracy: wykonywanie wyłącznie prac wskazanych. Dopuszczalne odstępstwa jakościowe ze względu na niski poziom doświadczenia.
 3. Kompetencje poznawcze: poszukiwanie i przyswajanie danych na temat realizowanych zadań.
 4. Praca indywidualna
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV).
 2. Dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
 1. Wynagrodzenie zasadnicze:

1.745,00 zł brutto ( ½ etatu) 

VII.  Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Spółki, przy ulicy Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku  lub przesłać pocztą na adres Spółki  z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko: osoba sprzątająca” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Termin składania aplikacji upływa w dniu 26 maja 2023 r.

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko niektórych kandydatów- wybranych na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Spółce zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Dziale Księgowości i Kadr przez okres trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia  o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.  nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu trzech miesięcy nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie