Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Wodomierze dodatkowe w budynkach wielolokalowychstrzalkaBiuro Obsługi KlientastrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Wodomierze dodatkowe w budynkach wielolokalowych

Wodomierze dodatkowe mierzące zużycie wody w lokalach w budynku wielolokalowym

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 123, poz. 858 z późn. zmianami) rozliczanie wodomierzy mierzących zużycie wody w lokalach w budynkach wielolokalowych nie należy do obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk” spółka z o.o. może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobami korzystającymi z lokali i rozliczanie wodomierzy dodatkowych mierzących zużycie wody w poszczególnych lokalach, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, o ile spełnione są poniższe warunki, zawarte w art. 5 i 6 ust. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 123, poz. 858):

  1. Zawarta została umowa z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
  2. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych złoży pisemny wniosek, w którym wskaże osoby, korzystające z lokali, z którymi ma być zawarta umowa i prowadzenie rozliczeń wg wskazań wodomierzy mierzących pobór wody w lokalach.
  3. Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt.2 poinformował osoby korzystające z lokali o zasadach rozliczeń należności wynikających z różnic wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.
  4. Instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych.
  5. Jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą.
  6. Właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.
  7. Właściciel lub zarządca na podstawie umowy wskazanej w pkt 1, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.
  8. Właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami.
  9. Został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.
  10. Został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

Warunki techniczne montażu wodomierzy lokalowych wydaje Dział Obsługi Klienta na podstawie złożonego wniosku. Formularz do pobrania: Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego w budynku wielolokalowym.
Kontroli montażu wodomierzy lokalowych i ich oplombowania dokonują służby techniczne na podstawie Zlecenia odbioru i/lub oplombowania wodomierza. Opłata za wykonanie zlecenia zgodna z obowiązującym w przedsiębiorstwie cennikiem opłat za usługi dodatkowe. Formularz do pobrania: Zlecenie odbioru technicznego wodomierza.
Przedsiębiorstwo pobiera (zgodnie z taryfą) dodatkowe opłaty z tytułu dokonywania rozliczeń lokalowych.

Cennik usług związanych z rozliczaniem wodomierzy wewnętrznych w budynkach wielolokalowych

Dodatkowych wyjaśnień na temat warunków przystąpienia do rozliczeń wodomierzy lokalowych udzielają pracownicy Działu Obsługi Klienta – tel.: 59 84 18 357, 84 18 356, e-mail: wodomierze@wodociagi.slupsk.pl