Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

HistoriastrzalkaO spółcestrzalkaStrona główna

Historia

30.01.2012
Gmina Kobylnica stała się mniejszościowym współwłaścicielem „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. Już od 1 stycznia 2012 roku Spółka jako jedyna świadczy w Gminie Kobylnica usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

03.10.2011
W sali konferencyjnej Doliny Charlotty Resort & SPA odbyła się uroczystość zakończenia realizacji „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” – największego w regionie słupskim projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wspólna inwestycja – o wartości 25 mln euro, z czego 13,7 mln euro wyniosło dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności – Miasta Słupska, Gminy Kobylnica oraz Gminy Słupsk realizowana była przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

01.07.2010
„Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. rozpoczynają świadczenie usług w zakresie zbiorowego odprowadzanie ścieków w Gminie Słupsk.

01.01.2010
„Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. rozpoczynają świadczenie usług w zakresie zbiorowego odprowadzanie ścieków w Gminie Kobylnica.

23.04.2010
W Łosinie koło Kobylnicy odbyło się uroczyste zakończenie Kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylnica” – Kontrakt 03/II/część 1/2007. Wśród licznych gości znaleźli się m.in. Grażyna Hadjiraftis – Radca Ministra, Departament Instrumentów Finansowych Ministerstwa Środowiska; Anna Nowińska – Specjalista w Wydziale ds. Monitoringu Realizacji Projektów Funduszu Spójności w Ministerstwie Środowiska – koordynator słupskiego projektu.

26.10.2009
W siedzibie „Wodociągów Słupsk” podpisane zostały umowy o współpracy pomiędzy Spółką a Gminą Kobylnica, reprezentowaną przez Wójta Leszka Kulińskiego oraz Gminą Słupsk, reprezentowaną przez Wójta Mariusza Chmiela.

04.09.2009
Uroczyste zakończenie rozbudowy Oczyszczalni Ścieków. To kolejny element realizacji „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”, projektu współfinansowanego z unijnego Funduszu Spójności. Oczyszczalnia gotowa jest na przyjęcie ścieków z sąsiednich gmin wiejskich – Słupsk i Kobylnica.

 03.07.2009
Uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na Ujęciu Wody przy ul. Westerplatte. SUW stanowi jeden z elementów realizacji „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” – projektu współfinansowanego z unijnego Funduszu Spójności. To pierwszy taki obiekt w Słupsku.

 14.05.2009
Rada Nadzorcza „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. powołuje nowego Prezesa Zarządu Andrzeja Wójtowicz. Od tej chwili funkcjonuje Zarząd dwuosobowy – Członkiem jest Alina Zimnicka, Główna Księgowa.

23.IX.2005
„Wodociągi Słupsk” – jako Beneficjent unijnych środków – podpisują z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”.

III.2005
Otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Sportowej.

16.XII.2004
pozytywna decyzja Komisji Europejskiej o dofinansowaniu (ok. 13,7 mln euro – 70% inwestycji) „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”.

IV.2004
rozpoczęcie prac nad wdrażaniem systemu zarządzania jakością ISO.

2004
przystąpienie do projektowania odcinka magistrali wodociągowej „Północ” o średnicy 500 mm i długości ponad 2000 m.

2004
produkowany kompost o nazwie handlowej BIOTOP został wpisany na listę nawozów organicznych dopuszczonych do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2003
oddanie do użytku największej w Polsce kompostowni osadów pościekowych.

1998
Przekazanie do eksploatacji zmodernizowanej w latach 1996-1998 oczyszczalni ścieków.

1996
rozpoczęto poważną modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków.

1995
przy finansowym wsparciu Norwegii wybudowany został i przekazany do eksploatacji przelew burzowy na kolektorze o średnicy 1200 mm do rzeki Słupi, który usprawnił prace sieci ogólnospławnej izabezpieczył przed podtapianiem niżej położonych dzielnic Słupska.

1995
w ramach współpracy z Norwegią spółka otrzymała w darze kamerę przemysłową z rejestracją obrazu techniką video do przeglądów, odbiorów, aktualizacji dokumentacji inwentaryzacyjnej i diagnostyki stanu sieci kanalizacyjnej.

1992
powołana została jednoosobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gminy Słupsk o nazwie Wodociągi i Kanalizacja Słupsk Spółka z o.o. z nazwą skróconą WODOCIĄGI SŁUPSK – Spółka z o. o. w Słupsku, której pierwszym prezesem zarządu został mgr inż. Ryszard Gronowski.

1992
przekazane zostało do eksploatacji kolejne nowo wybudowane ujęcie wód głębinowych w Głobinie.

1989
po długoletniej budowie i rozruchu przekazana została do eksploatacji mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków dla Słupska.

1989
przekazane zostały do eksploatacji zbiorniki końcowe 3 x 3000 m3 przy ul. Kasprzaka.

1988
zakończono prace poszukiwawczo-badawcze na terenie ujęcia wód wgłębnych w Głobinie.

1985
przekazano do eksploatacji nowo wybudowaną stację pomp przy ul. Westerplatte.

1976
z dniem 1 stycznia decyzją wojewody słupskiego zostało powołane Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – obejmujące swoją działalnością miasta i miasta gminy woj. słupskiego wraz z obsługą pasa nadmorskiego.

1974
oddano do użytku nowo wybudowaną przepompownię ścieków wraz z rurociągiem tłocznym o średnicy 800 mm.

1968
przekazano do eksploatacji całkowicie zmodernizowaną stację pomp i ujęcie wody przy ul. Sobieskiego.

1956
pierwszego stycznia zostaje powołane jednobranżowe Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku, którego dyrektorem został Zygmunt Kozieracki.

1953
rozpoczęto prace badawczo – eksploatacyjne pod budowę pierwszego po II wojnie światowej ujęcia wody przy ul. Bohaterów Westerplatte, które jest czynne do dnia dzisiejszego.

1945
powołany zostaje pierwszy polski zarząd miejskich zakładów – gazowni, wodociągów i kanalizacji – z siedzibą w budynku nr 1 przy ul. Moniuszki. Pierwszym jego dyrektorem został inż. Józef Miechowski.

1945
strona polska przejęła i uruchomiła, częściowo zniszczone w czasie działań wojennych, wodociągi i kanalizację w Słupsku.

1935
wybudowano kolejne nowe wgłębne ujęcie wody w rejonie Alei 3-go Maja wraz ze zbiornikiem podziemnym o pojemności 150 m3dla zaopatrzenia w wodę nowo wybudowanych domów jednorodzinnych w rejonie ul. Batorego, oraz dwie hydrofornie przy ulicach Westerplatte i Chodkiewicza, mających na celu podwyższenie ciśnienia wody w wyżej położonych partiach tej dzielnicy.

1930
po rozbudowie sieci wodociągowej, rozdzielczej przy ul. Raszyńskiej wybudowana została pierwsza hydrofornia, której zadaniem było zaopatrzenie w wodę nowo wybudowanych, najwyżej położonych domów w tej dzielnicy.

1920 – 1922
przy ul. Kaszubskiej wybudowano drugie nowe ujęcie wód wgłębnych wraz ze stacją pomp o wydajności około 2400 m3 na dobę.

1902 – 1907
w centrum miasta wybudowano pierwszy system kanalizacji z rur kamionkowych i cegły ceramicznej z kolektorem głównym do przepompowni ścieków.

1900
opracowano i zatwierdzono pierwszy projekt budowy oczyszczalni ścieków z główną przepompownią i rurociągiem tłocznym o średnicy 400 mm. Obiekty te zostały wybudowane w latach 1901 – 1906 i przekazane do eksploatacji w roku 1906.

1886 – 1898
przy ul. Sobieskiego zbudowano pierwsze zbiorowe ujęcie wód głębinowych ze stacją pomp i urządzeniami do uzdatniania wody o wydajności około 2400 m3 na dobę.

1886
przystąpiono do budowy pierwszej sieci wodociągowej, magistralnej i rozdzielczej z rur żeliwnych oraz zbiornika wyrównawczego – przy ul. Klonowej – o pojemności 1000 m3 według projektu prof. O. Smerkera z Manheim.

1885
rozpoczęto pierwsze zbiorowe prace nad odwodnieniem bagien wokół starego miasta.

1878
wybudowana została pierwsza zbiorowa kanalizacja deszczowa, odprowadzająca wody opadowe do Słupi.

1310
Słupsk otrzymuje prawa miejskie. Herbem miasta jest wizerunek Gryfa nad trzema falami.