Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Monitorowany projektstrzalkaStrona główna

Monitorowany projekt

20.12.2005

Źródło: „Dziennik Bałtycki” – 20 grudnia 2005 rok

W dniach 8-9 grudnia w Warszawie odbyła się pierwsza część trzeciego posiedzenia Komitetu Monitorującego strategię wykorzystania środków z unijnego Funduszu Spójności. Poświęcone ono zostało ocenie realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w sektorze środowiska, w tym „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”. Beneficjentem unijnych środków przeznaczonych na ten program są „Wodociągi Słupsk”.

Komitet Monitorujący, działający na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, nadzoruje realizację wszystkich projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Spójności. Przedmiotem jego prac jest ocena postępu wdrażania projektów na podstawie rzeczowych i finansowych wskaźników, w tym opiniowanie półrocznych i rocznych raportów monitorujących z realizacji projektów. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury. W pracach Komitetu uczestniczyli także, z prawem głosu, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, beneficjentów, a także pozarządowych organizacji ekologicznych.

Analizując proces realizacji przez „Wodociągi Słupsk” „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”, nie dopatrzono się zagrożeń mogących wpłynąć na utratę dofinansowanie unijnego. Beneficjent realizuje założenia na bieżąco oraz wypełnia wszelkie wymogi instytucji nadzorujących. Trzeba natomiast rozwiązać zagadnienia związane z koniecznością przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Konieczność uzyskania decyzji środowiskowych oraz opracowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko przesądzono po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej. Beneficjent rozpoczął już odpowiednie procedury, które planuje zakończyć do grudnia 2006 roku.

„Wodociągi Słupsk” wszystkie swoje zadania wypełniają na bieżąco. Natomiast warunkami uruchomienia unijnych środków jest uregulowanie kwestii formalno-prawnych pomiędzy miastem Słupsk oraz gminami Słupsk i Kobylnica, a także zagwarantowanie w budżetach samorządów niezbędnych środków na realizację inwestycji. Sprawy te powinny być uregulowane do końca grudnia tego roku.

Przypomnijmy, że w lipcu 2004 roku miasto Słupsk oraz gminy Słupsk i Kobylnica podpisały Porozumienie Międzygminne, by walczyć o unijne środki na realizację wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest uporządkowanie gospodarki ściekowej i zaopatrzenia w wodę pitną o jakości zgodnej z wymaganiami Unii Europejskiej. Za pieniądze z Funduszu Spójności (70 proc. wartości inwestycji – ok. 13,7 mln euro) przewidziana jest budowa stacji uzdatniania wody dla rejonu Słupska, zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Słupsku (będą do niej trafiały ścieki nie tylko ze Słupska, ale także sąsiednich gmin) oraz budowa kanalizacji ściekowej – łącznie ponad 150 kilometrów (zdecydowanie najwięcej w gminach wiejskich – 146,8 km). Tak więc inwestycja będzie kluczowa dla ochrony środowiska naturalnego w Słupsku i okolicach oraz doprowadzi do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.