Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji SłupskstrzalkaStrona główna

Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk

 INFRASTRUKTURA_I_SRODOWISKOwww.pois.gov.pl Wodociagi_Slupsk_logo_beznapisu UE+FS_L-kolor

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 48 515 041,64 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 20 454 782,82 zł

Logo WFOSiGW

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu: 24 064 450,38 zł

Kwota dofinansowania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: 12 000 000,00 zł

Cele projektu:

Celem generalnym Projektu jest zwiększenie możliwości przyjęcia i oczyszczenia większej ilości ładunków zanieczyszczeń oraz optymalizacja procesu technologicznego w oczyszczalni ścieków, szczególnie w zakresie gospodarki osadowej wraz ze zmniejszeniem immisji gazów (w tym złowonnych) do atmosfery. Ponadto projekt zakłada modernizację systemów i sieci kanalizacyjnych w aglomeracji.

Inwestycja ma na celu rozwiązać następujące zagadnienia i problemy:

• Umożliwić obciążenie oczyszczalni dodatkowym strumieniem ładunków zanieczyszczeń w ściekach oraz z odcieków z osadów dowożonych poprzez budowę instalacji do oczyszczania odcieków w reaktorze SBR;
• Umożliwić osiągnięcie wymaganego stopnia ustabilizowania osadów przed procesem kompostowania. Funkcjonujący węzeł osadowy ma niewystarczającą wydajność. Poprzez budowę dodatkowej komory fermentacyjnej planuje się poprawić stopień stabilizacji osadów w procesie fermentacji. Ponadto konieczne jest zwiększenie wydajności procesu zagęszczania osadu o ok. 30%. Z tym zadaniem związana jest rozbudowa maszynowni oraz urządzeń pomocniczych. Pozwoli to na redukcję ilości powstających osadów i wydajniejszą ich dalszą przeróbkę w procesie kompostowania. Działania te stworzą również możliwości do przyjęcia osadów z małych oczyszczalni przewidzianych do eksploatacji przez Spółkę, a także stworzenie racjonalnej oferty dla tzw. kofermentacji wspólnego przetwarzania innych osadów nieustabilizowanych z regionu słupskiego (o ile będzie taka możliwość wynikająca z odpowiedniego stopnia przefermentowania).
• Poprawić zabezpieczenie antyodorowe kompostowni poprzez budowę systemu odciągu podpryzmowego i poddachowego wraz z biofiltracją, ograniczenie immisji poprzez częściową zabudowę wiaty. W ramach zadania przewiduje się częściową hermetyzację kompostowni, która będzie wymagała wprowadzenia dodatkowego układu dezodoryzacyjnego dla kompostowni.

W celu poprawy skuteczności dezodoryzacji kompostowni zaplanowano wprowadzenie następujących rozwiązań:

­- zamontowanie kurtyn dookoła wiaty, zapewniających zamknięcie wolnych przestrzeni między okapem dachu a szczytami;
­-  zamontowanie instalacji odciągowej spod kalenicy wiaty;
­-  zmiana układu instalacji wentylacyjnej związanej z istniejącymi wentylatorami nawiewnymi umożliwiająca rewersyjną pracę tych wentylatorów;
­-  budowa urządzeń do biofiltracji powietrza odciąganego z wiaty kompostowni.

• Umożliwić obciążenie oczyszczalni dodatkowym strumieniem dowożonych osadów nieustabilizowanych poprzez:

­- powiększenie powierzchni fazy gorącej kompostowni;
­- zmianę lokalizacji dojrzewalni kompostu;
­-  zabezpieczenie gospodarki osadowej alternatywną instalacją do wapnowania osadów,
­- uzupełnienie niezbędnego wyposażenia technicznego – ładowarka i sito do kompostu

• Umożliwić efektywne zagospodarowanie zwiększonej produkcji biogazu poprzez:

– zwiększenie pojemności zbiornika biogazu;
– niezbędną adaptację systemu energetycznego i AKPiA

Cele podstawowe Projektu:

CEL 1: Możliwości przyjęcia nowych ładunków na oczyszczalnię o dodatkowe 15-20 tys. RLM. Realizacja celu pozwoli na zniwelowanie niedoborów istniejącego procesu oczyszczania ścieków i stworzy możliwość przyjęcia do oczyszczalni dodatkowych ładunków zanieczyszczeń w dopływających ściekach.
CEL 2: Zwiększenie przepustowości węzła osadowego i poprawa warunków stabilizacji osadów poprzez budowę kolejnej zamkniętej komory fermentacyjnej [ZKF] o poj. 2 500 m3.
CEL 3: Zmniejszenie uciążliwości odorowej. Realizacja projektu ma rozwiązać problemy uciążliwości odorowych i niedostatki istniejących rozwiązań technologicznych.
CEL 4: Poprawa efektywności energetycznej, podniesienie poziomu samowystarczalności energetycznej powyżej 80% całkowitego zaopatrzenia na energię elektryczną. Zwiększenie pojemności magazynowej dla biogazu spowoduje bardziej efektywne obciążenie CHP, zmniejszy awaryjność systemu i poprawi wykorzystanie mocy dyspozycyjnej wraz z inteligentnym sterowaniem zasilania silników.
CEL 5: Modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej. Planowane działania związane z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Chełmońskiego w Słupsku oraz przewodem tłocznym z Kobylnicy do sieci kanalizacyjnej w ul. Grottgera w Słupsku mają rozwiązać problemy sieci kanalizacyjnych.
Dodatkowo przewiduje się budowę tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska” oraz rozbudowę przepompowni ścieków przy ul. Borchardta wraz z przewodem tłocznym do oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania systemu kanalizacyjnego w aglomeracji.

Realizacja poszczególnych celów podstawowych spowoduje efekty synergiczne, których oddziaływanie dotyczyć może większej skali, a nie tylko potrzeb eliminacji niedoborów instalacji:

cel ekologiczny: zapewnienie dobrego stanu środowiska poprzez właściwą przeróbkę osadów ściekowych i innych odpadów powstających zarówno na oczyszczalni w Słupsku, jak i poza tą oczyszczalnią, zwiększenie wykorzystania potencjałów energetycznych osadów i odpadów biodegradowalnych a, przez to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;
cel zdrowotny: poprzez zastosowanie zaawansowanych procesów stabilizacji i higienizacji zmniejszenie ryzyk patogenicznych przy stosowaniu osadu lub/i kompostu w rolnictwie; dodatkowo zmniejszenie immisji całego obiektu oczyszczalni;
cel techniczno-organizacyjny: zwiększenie możliwości przyjęcia większej ilości ładunków w ściekach, uporządkowanie gospodarki osadowej w OS, poprawa efektywności zarządzania;
cel formalno-prawny: spełnienie wymagań prawa polskiego i prawodawstwa Unii Europejskiej, zgodnie z priorytetami występującymi w gospodarce wodno-ściekowej i odpadowej (np. hierarchia postępowania z odpadami, OZE, itp.);
cel gospodarczy: wpływ na rozwój gospodarki lokalnej, podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów, promocja turystycznych walorów regionu;
cel społeczny: podniesienie poziomu życia mieszkańców, akceptacja działań o charakterze regionalnym.

Zakres projektu:

W ramach projektu przewiduje się m.in.:

a/ w części osadowej:

– budowę czwartej zamkniętej komory fermentacyjnej – dodatkowa kubatura fermentacji – ZKF o poj. 2 500 m3 wraz z niezbędnym wyposażeniem technologicznym, w szczególności mieszadłem wolnoobrotowym,oraz przebudowę Maszynowni Komór Fermentacyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem technologicznym,
– budowę zbiornika na biogaz o pojemności 1 250m3;
– budowę reaktora biologicznego dla odcieków [SBR] obejmującego;

o Obiekt – ZON – Zbiornik Osadów Niepasteryzowanych
o Obiekt – ZOB – Zbiornik Odcieków Brudnych
o Obiekt – RBO – Reaktor Biologiczny dla Odcieków
o Obiekt – POB – Pompownia Osadów i Odcieków Brudnych
o Obiekt – SOR – Stacja Operacyjna Reaktora
o Obiekt – BF.2 – Instalacja biofiltracji i Biofiltr dla deodoryzacji obiektów OS

– przebudowę systemu energetycznego i AKPiA obejmującą dostosowanie istniejących obiektów dla potrzeb rozbudowy, wraz z niezbędnym wyposażeniem technologicznym;
– budowę instalacji do wapnowania osadów odwodnionych obejmującą dostawę i montaż urządzeń instalacji do wapnowania osadów odwodnionych wraz z przebudową instalacji transportującej osad z wirówki do magazynu osadu wapnowanego oraz dostawą i montażem wirówki zagęszczającej;
– budowę instalacji biofiltracji kompostowni obejmującą;

o wykonanie i montaż częściowej obudowy wiaty kompostowni z bramami rolowanymi,
o wykonanie i montaż instalacji wentylacji poddachowej oraz podpryzmowej oraz biofiltra dla kompostowni wraz z niezbędnym wyposażeniem technologicznym, zmianę układu instalacji wentylacyjnej związanej z istniejącymi wentylatorami nawiewnymi umożliwiająca rewersyjną pracę tych wentylatorów;

– powiększenie powierzchni fazy gorącej kompostowni;
– zmiana lokalizacji dojrzewalni kompostu;
– uzupełnienie wyposażenia technicznego – zakup z dostawą: sita (przesiewacza bębnowego z silnikiem napędzanym energią elektryczną) oraz ładowarki o pojemności łyżki do 2,8 m3 z dodatkowym osprzętem typu chwytak do słomy.

b/ w części kanalizacyjnej:

– modernizację systemu kanalizacyjnego, poprzez:

budowę nowej sieci kanalizacji w ul. Chełmońskiego oraz układu przesyłowego z Kobylnicy do Słupska.

W ramach modernizacji istniejącego systemu zbierania i odprowadzania ścieków komunalnych w ul. Chełmońskiego w Słupsku planuje się budowę ok. 200 mb kanalizacji sanitarnej.
W ramach modernizacji układu przesyłowego z Kobylnicy w ciągu ulic: Kolejowa, Kilińskiego do Słupska ul. Grottgera przewiduje się budowę kolektora tłocznego ok. 661 mb, odcinka rurociągu grawitacyjnego – ok. 9 mb oraz uzbrojenia: komory zasuw oraz komory pomiarowej.
Funkcja niniejszej kanalizacji sprowadza się do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z terenu Kobylnicy szczelnym przewodem tranzytowym do OŚ Słupsk poprzez zlewnię kanalizacji m. Słupska.

– budowę tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej z miejscowości Głobino do oczyszczalni ścieków w Słupsku. Inwestycja jest niezbędna w celu odciążenia istniejącego układu kanalizacyjnego w centrum Miasta Słupska i odprowadzenia ścieków z terenu Gminy Słupsk oraz ościennych obszarów miasta bezpośrednio do oczyszczalni. Przewidywana łączna długość przewodów budowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 15 475 m.

– rozbudowę przepompowni ścieków przy ul. Borchardta wraz z przewodem tłocznym do oczyszczalni ścieków

W ramach zadania przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w o długości ok. 650 m. Inwestycja realizowana w celu zwiększenia wydajności układu tłocznego do oczyszczalni, którego wydajność w okresach zwiększonych napływów ścieków jest niewystarczająca.

Modernizacja układu sieci kanalizacji sanitarnej zmniejszy ryzyko podtopień i spowoduje zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa transportu ścieków lokalnymi systemami kanalizacji sanitarnej.

c/ budowę Stanowiska Opróżniania Wozów Asenizacyjnych (SOWA)

Budowa stanowiska do opróżniania i mycia taboru asenizacyjnego wraz z odpowiednią separacją powstających w trakcie czyszczenia sieci kanalizacyjnej odpadów w postaci skratek i piasku, niezbędna jest w celu poprawy funkcjonowania punktu zlewnego ścieków i ich oczyszczania w fazie mechanicznego oczyszczania ścieków w piaskowniku.

Termin realizacji: kwiecień 2014 r. – grudzień 2015 r.

rys.1_21032014 rys.2_21042014
Rys. 1 – Schemat planowanych instalacji przeróbki osadów ściekowych Rys. 2 – Zakres modernizacji sieci kanalizacyjnej

Rys. 3 – Schemat hydrauliczny planowanego Ringu kanalizacyjnego
Rys. 4 – Schemat poglądowy rurociągów tłocznych do oczyszczalni ścieków w Słupsku