Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Budowa biologicznej lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i podłączeniem odbiorcówstrzalkaStrona główna

Budowa biologicznej lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i podłączeniem odbiorców

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 545 454,00 zł netto

NFOŚIGW dotacja: 234 906,00 zł netto

NFOŚIGW pożyczka: 234 906,00 zł netto

Środki własne: 76 642,00 zł netto

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

 Cele projektu:

  • poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie miejscowości Kczewo;
  • spełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnycg

Zakres projektu:

Przedsięwzięcie z zakresu gospodarki ściekowej realizowane będzie w miejscowości Kczewo położonej w gminie Kobylnica, województwo pomorskie. Większość budynków w niej znajdujących się to mieszkalne budynki wielorodzinne, przedzielone zabudowaniami jednorodzinnymi.

Na terenie miejscowości powstają ścieki o charakterze bytowo-gospodarczym. Obecnie odprowadzane są one lokalnym, zbiorczym systemem kanalizacyjnym (99% zabudowań m. Kczewo) do betonowego zbiornika bezodpływowego, skąd okresowo wywożone są taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Słupsku. Dobowo do kanalizacji zbiorczej odprowadzanych jest średnio ok. 10÷12 m³ ścieków. Obecna kanalizacja wraz ze zbiornikiem bezodpływowym dla miejscowości jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga przebudowy.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków wraz ze zbiorczym systemem kanalizacyjnym i podłączeniami.

Wyszczególnienie zakresu Projektu (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy):

– budowa biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 160 RLM wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym kanał dopływowy i odpływowy z wylotem do rowu,
– budowa sieci kanalizacji ściekowej o długości 442 m,
– budowa podłączeń kanalizacyjnych budynków do sieci w ilości 20 szt. i długości łącznej 307 m.

W ramach powyżej wymienionych czynności w ramach kosztów kwalifikowanych ujęto dokumentację projektową dla budowy oczyszczalni ścieków oraz likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego. Dokumentacja projektowa w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kczewo została wykonana przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

Odbiornikiem ścieków nowej oczyszczalni ścieków będzie rów melioracyjny połączony z rzeką Bzowa. Wskaźnik zanieczyszczenia ścieków oczyszczonych spełniał będzie wymagania, odpowiadające przedziałowi 2000÷9999 RLM Załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Osady ściekowe powstające na oczyszczalni w Kczewie będą regularnie usuwane i przewożone do oczyszczalni w Słupsku, gdzie poddawane będą dalszym procesom technologicznym w komorach fermentacyjnych, a następnie kompostowaniu na terenie oczyszczalni.

W obrębie wybudowanej sieci kanalizacyjnej obsługującej zlewnię miejscowości Kczewo podłączone będą wszystkie budynki mieszkalne wraz z obiektem świetlicy wiejskiej. Łącznie do systemu kanalizacyjnego przyłączonych będzie 160 mieszkańców.

Termin realizacji: luty – grudzień 2014 r.