Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

O projekciestrzalkaStrona główna

O projekcie

 

Projekt międzynarodowy NOAH „Ochrona Morza Bałtyckiego przed nieoczyszczonymi wyciekami ścieków podczas powodzi na obszarach miejskich”

Projekt NOAH realizowany jest przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako jednego z 18 partnerów z 6 krajów. Partnerem Wiodącym w projekcie  NOAH  (Lider Projektu) jest Talliński Uniwersytet Techniczny z Estonii.
Realizacja projektu odbywa się na podstawie podpisanej w dniu 18.01.2019r. umowy o dofinansowanie projektu  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 2: Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi Działanie: 2.1. Czyste wody oraz na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Partnerem Wiodącym projektu NOAH  a „Wodociągami Słupsk” Sp. z o.o.  

Całkowita wartość projektu NOAH:  2.998.360,25 EUR
Maksymalna kwota dofinansowania z EFRR: 2.432.732,45 EUR

Głównym założeniem projektu partnerskiego jest m.in. opracowanie i wdrożenie zintegrowanych planów działania na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego i wód do niego wpływających, realizacja inwestycji pilotażowych mających na celu zapobieganie zrzutowi biogenów i substancji niebezpiecznych oraz wspomaganie ich usuwania.
Celem NOAH jest stworzenie koncepcji kompleksowego planowania i wdrożenia inteligentnych systemów odwodnieniowych w rzeczywistych uwarunkowaniach środowisk miejskich. Holistyczne podejście do planowania połączy zarządzanie wodą deszczową z planowaniem przestrzennym. W efekcie zostaną opracowane propozycje inteligentnych rozwiązań systemowych, których implementacja umożliwi wzrost odporności na skutki zmian klimatycznych istniejących systemów odwodnieniowych w miastach nadbałtyckich.

Słupskie przedsięwzięcie w ramach partnerskiego projektu NOAH przewiduje m.in. realizację następujących zadań:

  1. Dostawę i montaż urządzeń mierzących wysokość opadów atmosferycznych (deszczomierzy) w 6 punktach na terenie miasta Słupska wraz z systemem automatycznej archiwizacji danych, ich zdalnego przesyłu i wizualizacji w dedykowanym oprogramowaniu.
  2. Dostawę i montaż urządzeń do pomiaru poziomu napełnienia głównych kanałów ściekowych w 12 punktach na terenie miasta Słupska wraz z systemem automatycznej archiwizacji danych, ich zdalnego przesyłu i wizualizacji.
  3. Zakup sprzętu laboratoryjnego do badania jakości ścieków, oprogramowanie i wizualizacja, materiały laboratoryjne, w tym odczynniki

Wartość słupskiego przedsięwzięcia NOAH: 158.200,00 EUR.
Kwota dofinansowania dla „Wodociągów Słupsk” Sp. z o.o.  z EFRR: 134.470,00 EUR.
Okres realizacji projektu:  od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Projekt realizowany przez „Wodociągi Słupsk” zakłada zbadanie wpływu opadów atmosferycznych o różnej intensywności, zasięgu i czasie trwania na istniejący system kanalizacyjny funkcjonujący w mieście Słupsku. Planowany system monitoringu obejmujący pomiar poziomu wypełnienia kanałów zintegrowany z siecią deszczomierzy zlokalizowanych na terenie miasta umożliwi zbadanie zależności pomiędzy intensywnością i zasięgiem opadów atmosferycznych w odniesieniu do ryzyka wystąpienia zjawisk powodziowych wraz z oceną ich potencjalnych skutków dla środowiska.
Na podstawie pozyskanych danych meteorologicznych z deszczomierzy i technicznych z punktów pomiarowych na istniejących kolektorach ściekowych, Partner Projektu – Politechnika Gdańska opracuje model hydrauliczny i określi wpływ opadów atmosferycznych przy uwzględnieniu różnych scenariuszy opadowych na częstotliwość zrzutu oraz jakość mieszaniny ścieków i wód opadowych do rzeki Słupi, i dalej do Morza Bałtyckiego.

Analiza danych i uzyskanych wyników umożliwi wypracowanie optymalnych metod i rozwiązań technicznych, które będą miały wpływ na ograniczenie ilości zanieczyszczeń w ściekach i wodach opadowych odprowadzanych do Morza Bałtyckiego.

Projekt NOAH ma na celu wdrożenie takiej koncepcji, która może zmniejszyć nawet o połowę napływ zanieczyszczeń z obszarów miejskich do Morza Bałtyckiego wskutek powodzi. W wyniku projektu NOAH w miastach partnerskich przeprowadzone zostaną testy i wdrożenia procedur urbanistycznych opartych na planowaniu zlewniowym. Koncepcja NOAH będzie łatwo skalowalna do dowolnego obszaru miejskiego zlokalizowanego wokół Morza Bałtyckiego. W celu złagodzenia skutków zmian klimatycznych prowadzącym do zdrowszego i czystszego Morza Bałtyckiego działania te zostaną zaimplementowane do codziennych praktyk miast i służb wodociągowo-kanalizacyjnych.