Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Informacja do przeprowadzenia audytu wydatków kwalifikowanych za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.strzalkaPrzetargistrzalkaFundusz SpójnościstrzalkaStrona główna

Informacja do przeprowadzenia audytu wydatków kwalifikowanych za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu wydatków kwalifikowanych za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.|Audyt dotyczy Projektu, realizowanego przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP), nr 2004/PL/16/C/PE/019 pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” i należy go przeprowadzić zgodnie z „Wytycznymi do rocznego audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności – wersja z 2 maja 2005 r.” wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy Instytucję Zarządzającą Funduszem Spójności, które znajdują się na stronie internetowej: www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/.

Do oferty należy załączyć:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
3. wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. oświadczenie wykonawcy o gotowości, w razie potrzeby, do spotkań informacyjnych z zamawiającym w trakcie i po zakończeniu badania w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji
5. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.
Wykonawca musi spełniać warunek posiadania wiedzy i doświadczenia polegający na przeprowadzeniu co najmniej dwóch usług, których przedmiotem było przeprowadzenie audytu projektu finansowanego ze środków unijnych, z których przynajmniej jeden finansowany był w ramach Funduszu Spójności lub Funduszu ISPA.
6. Opis metod i terminów badania audytorskiego.
7. Cenę oraz warunki płatności za przeprowadzenie audytu JRP za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. 2010 oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu.
8. Oświadczenie, że Wykonawca po zapoznaniu się z projektem umowy oraz z wymaganymi warunkami przygotowania oferty i realizacji zamówienia nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

• Jolanta Fracka – tel. (59) 841 83 99
• Donata Feszak – tel. (59) 840 00 93

W załączeniu:
Informacje dotyczące Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” – Załącznik nr 1
Projekt Umowy – Załącznik nr 2

Ofertę w zabezpieczonej kopercie należy złożyć pod adresem:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., 76 – 200 Słupsk, ul. E. Orzeszkowej 1, budynek D – kancelaria, w terminie do dnia 26.10.2011r. do godziny 11.00. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na przeprowadzenie audytu wydatków kwalifikowanych w JRP za 2011r.”
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną powiadomieni o wyniku postępowania lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otwarcia i rozpoznania ofert.
Zarząd Spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru, prowadzenia negocjacji z wybranymi wykonawcami, a także zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.