Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

„Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”strzalkaStrona główna

„Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”

 

 

W związku z podpisaniem Aneksu nr 6 do Umowy o dofinansowanie projektu „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej” dotyczącego m.in.  zwiększenia zakresu rzeczowego projektu oraz  jego wartości , od dnia 24.10.2022 r. zmianie ulegają następujące informacje dotyczące projektu  POIiŚ:

Całkowity koszt realizacji projektu: 45.929.746,99 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 27.725.574,17 PLN

Kwota dofinansowania projektu z Funduszu Spójności:  23.566.738,04 PLN

 

W związku z podpisaniem Aneksu nr 4 do Umowy o dofinansowanie projektu „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej” od dnia 10.06.2021 r. zmianie ulegają następujące wartości projektu POIiŚ:

Całkowity koszt realizacji projektu: 36.967.309,99 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 22.249.823,95 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 18.912.350,35 PLN

 

Projekt realizowany jest przez „Wodociągi Słupsk: Sp. z o.o. jako Beneficjenta oraz przez Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków – Gminę Słupsk  na podstawie podpisanego porozumienia.

Termin podpisania umowy o dofinansowanie: 14.12.2017 r.

Pierwotny całkowity koszt przedsięwzięcia: 34 581 713,73 zł brutto

Pierwotna wartość wydatków kwalifikowanych: 20 841 989,18 zł netto

Pierwotna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 17 715 690,80 zł 

Cele projektu:

Celem generalnym projektu w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków jest modernizacja istniejącej gospodarki osadowej poprzez wdrożenie rozwiązań technologicznych dających możliwość stworzenia działań synergicznych zgodnych z zasadami tzw. bio-ekonomii czy bio-gospodarki, która oparta jest na tzw. „circular economy”. Zastosowane do realizacji rozwiązania technologiczne pozwalają na wypracowanie najlepszych modeli – dostępnych technik (NDT) zgodnych z dokumentami referencyjnymi BAT, wyznaczonymi przez Komisję Europejską.
Ponadto przedsięwzięcie ma na celu poprawę funkcjonowania i eksploatacji obiektów i urządzeń dotyczących odprowadzenia osadów ściekowych z części ściekowej oczyszczalni oraz ich końcowego zagospodarowania w kompostowni, przeróbki skratek, a także ograniczenie odziaływania odorowego części ściekowej, tj. osadników wstępnych.
Celem generalnym projektu jest:

 • poprawa efektywności zagospodarowania skratek,
 • poprawa efektywności zagospodarowania osadów ściekowych,
 • poprawa logistyki w obrębie istniejącej kompostowni osadów ściekowych,
 • poprawa skuteczności odprowadzania osadów z osadników wstępnych i wtórnych,
 • ograniczenie oddziaływania odorowego obiektów oczyszczalni ścieków na otoczenie,
 • poprawa efektywności energetycznej i skuteczności usuwania azotu w podczyszczalni odcieków.

Ponadto projekt zakłada budowę i przebudowę systemów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w aglomeracji oraz zakup niezbędnego sprzętu specjalnego do obsługi instalacji i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
Realizacja poszczególnych celów podstawowych spowoduje efekty synergiczne, których oddziaływanie dotyczyć może większej skali, a nie tylko potrzeb eliminacji niedoborów instalacji:

 • cel ekologiczny: zapewnienie dobrego stanu środowiska poprzez właściwą przeróbkę osadów ściekowych i innych odpadów powstających zarówno na oczyszczalni w Słupsku, jak i poza tą oczyszczalnią, zwiększenie wykorzystania potencjałów energetycznych osadów i odpadów biodegradowalnych a, przez to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;
 • cel zdrowotny: poprzez zastosowanie zaawansowanych procesów stabilizacji i higienizacji zmniejszenie ryzyka skażeń patogenicznych przy stosowaniu osadu lub/i kompostu w rolnictwie; dodatkowo zmniejszenie immisji całego obiektu oczyszczalni;
 • cel techniczno-organizacyjny: uporządkowanie gospodarki osadowej w OS, poprawa efektywności zarządzania;
 • cel formalno-prawny: spełnienie wymagań prawa polskiego i prawodawstwa Unii Europejskiej, zgodnie z priorytetami występującymi w gospodarce wodno-ściekowej i odpadowej (np. hierarchia postępowania z odpadami, OZE, itp.);
 • cel gospodarczy: wpływ na rozwój gospodarki lokalnej, podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów, promocja turystycznych walorów regionu;
 • cel społeczny: podniesienie poziomu życia mieszkańców, akceptacja działań o charakterze regionalnym

Zakres projektu:

Rozpoznanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym planowanym projektem pozwoliło określić zakres niezbędnych działań w celu usunięcia obecnych nieprawidłowości. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na poprawę stwierdzonych niedoborów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji i sprowadza się głównie do wykonania inwestycji polegających m. in. na:

 • Rozbudowie oczyszczalni ścieków,
 • Budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej,
 • Budowie i przebudowie sieci wodociągowych.

a/ W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków przewiduje się m.in.:

 • Budowę instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej.
 • Budowę placów składowych magazynów kompostu, obejmujące optymalizację procesu technologicznego kompostowania osadów ściekowych w zakresie:
  • wykonania magazynu dojrzewalni kompostu nr 1 o pow. ok. 870 m2
  • wykonania magazynu dojrzewalni kompostu nr 2 o pow. ok. 450 m2
  • wykonania magazynu tymczasowego deponowania substratów biodegradowalnych, o pow. ok. 130 m2
  • wykonania poletka odciekowego na awaryjny zrzut nieczystości i odpadów uwodnionych, o pow. ok.130 m2
  • wykonania i przebudowa dróg dojazdowych i manewrowych dla potrzeb magazynów i optymalizacji ruchu przy kompostowni ok. – 1000 m2
  • wykonania myjni do mycia kół i podwozi samochodowych wraz z placem do mycia sprzętu obsługującego kompostownię o pow. ok. 110 m2
 • Modernizację węzła odwodnienia osadu poprzez wymianę wirówki odwadniającej.
 • Wymianę zgarniaczy osadników wstępnych i wtórnych – 4 kpl.
 • Wykonanie instalacji dezodoryzacji zewnętrznych pierścieni odpływowych osadników wstępnych.
 • Zmianę technologii usuwania azotu z odcieków.
 • Uzupełnieniem wyposażenia technicznego jest zakup z dostawą koparko ładowarki.

Zakres rozbudowy obejmuje wykonanie niezbędnych do realizacji wskazanych zadań sieci międzyobiektowych, utwardzeń, dojść i ukształtowania ternu, rozruchu nowych i przebudowywanych obiektów

b/ W ramach budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się m.in.:

 • wykonać budowę sieci kanalizacyjnej dla przyłączenia nowych odbiorców o  długości  łącznej około 2,27 km w rejonie ul. Portowej, Spacerowej, Kaszubskiej i Łotewskiej,  oraz Legionów Polskich w Słupsku,
 • wykonać przebudowę istniejącego systemu odprowadzania ścieków poprzez: 
  • budowę komór połączeniowych oraz kanalizacji ciśnieniowej w Kobylnicy,
  • budowę stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej w Al. 3-go Maja w Słupsku,
  • budowę kanalizacji grawitacyjnej w Al. 3-go Maja w Słupsku,
  • wykonanie wymiany kamionkowego kanału grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kusowo,
  • wykonanie wymiany i remontu przepompowni ścieków w miejscowościach Wielichowo, Strzelinko, Gać, Krępa Słupska, Gałęzinowo, Swołowo i Głobino.
  • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelino.
   Łączna długość przebudowywanej sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 2,0 km.

Uzupełnieniem tych działań będzie zakup i dostawa dwóch samochodów specjalnych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

c/ W ramach budowy i przebudowy sieci wodociągowej przewiduje się m.in.:

budowę nowych sieci w rejonie ulic Banacha i Niemena w Słupsku oraz w ul. Kaszubskiej w Słupsku przy pasie drogowym ul. Miejskiej w Siemianicach. Ponadto niezbędna jest przebudowa sieci (poprzez wykonanie nowych wodociągów) w rejonie ul. Spacerowej, Dembińskiego, Chłopickiego, Braci Gierymskich, Jagiełły i Łukasiewicza, Poznańskiej, Szczecińskiej, Koszalińskiej, Braci Gierymskich, Olchowej i Cisowej, Parkowej, Jodłowej i Jałowcowej, Piłsudskiego i Zygmunta Augusta, Poprzecznej, Lawendowej i Klonowej w Słupsku. W Gminie Słupsk niezbędna jest przebudowa systemu wodociągowego zasilającego w miejscowości Strzelino oraz wykonanie sieci wodociągowej z miejscowości Wrzeście do miejscowości Wiklino i z miejscowości Rogawica do miejscowości Kukowo. Łączna długość sieci budowanej i modernizowanej wynosi około 12,7 km.  Uzupełnieniem tych działań będzie zakup tabletów współpracujących z posiadanym przez Spółkę system GIS do obsługi i eksploatacji sieci wodociągowej.

Korzyści z realizacji:

Zidentyfikowano poniżej korzyści społeczno-gospodarcze wynikające z realizacji projektu:

 • projekt przyczyni się do kompleksowej ochrony ujęć wody dla mieszkańców Aglomeracji Słupsk;
 • zmniejszenie strat w środowisku oraz strat wody dostarczanej odbiorcom;
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu;
 • stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju budownictwa;
 • korzyści wynikające ze zmniejszenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska w wyniku przestarzałej infrastruktury, awaryjności oraz zbyt małej przepustowości.
 • wnioskowany projekt będzie generował szereg korzyści, które trudno byłoby przedstawić w formie finansowej:
  • korzyści zdrowotne dla mieszkańców Aglomeracji,
  • utworzenie przyjaznego otoczenia,
  • poprawę atrakcyjności krajobrazowej
  • korzyści spowodowane poprawą stanu środowiska naturalnego w szczególności jakości wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleby
  • poprawa warunków życia mieszkańców
  • zmniejszenie różnic rozwojowych pomiędzy regionami

Dzięki zrealizowaniu projektu nastąpi znaczna poprawa jakości infrastruktury technicznej Aglomeracji. Zadania realizowane w ramach projektu pozytywnie wpływają na wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gminy oraz całego regionu. Realizacja zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzeniem ścieków oraz będzie sprzyjała rozwojowi gospodarczemu i społecznemu gminy z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na spełnienie potrzeb społecznych oraz zlikwidowanie zagrożeń ekologicznych. Ważnym aspektem przestrzennym jest wpływ realizacji inwestycji na poprawę atrakcyjności krajobrazowej, istniejących w tym obszarze rzek.
Inwestycja wpłynie pozytywnie na rozwój oczyszczalni w kierunku podniesienia samowystarczalności energetycznej, a przez to obniżenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez oczyszczalnię. Budowa instalacji suchej fermentacji czy poprawa funkcjonowania gospodarki osadowej, uwzględnia pozytywne aspekty wykorzystania potencjału energetycznego (biogazowego) skratek, oraz ich stabilizację i pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i dostosowane do projektowanych i planowanych zmian w przepisach. Budowa planowanej instalacji przyczyni się do propagowania idei gospodarki cyrkulacyjnej, co oznaczać będzie, że przy eksploatacji obiektu jakim jest oczyszczalnia ścieków komunalnych, nie będą „marnowane” zasoby i surowce, które w wyniku tej eksploatacji będą powstawały, a pozwoli je lepiej wykorzystywać. Propagowana gospodarka cyrkulacyjna to model, który pozwoli na wykorzystanie w pełni potencjału nawozowego osadów oraz energetycznego skratek i osadów powstających w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych.
Planowane instalacje biogazowe dla skratek i osadów powstających z oczyszczania ścieków komunalnych, w efekcie charakteryzować będzie przede wszystkim:

– wysoka sprawność procesu fermentacji, określana jako ilość produkowanego biogazu,
– jakość wytwarzanej masy pofermentacyjnej, warunkująca możliwość dalszego jej zagospodarowania,
– korzyści środowiskowe, zagospodarowanie osadów i skratek oraz pełne wykorzystanie potencjałów frakcji organicznych,
– korzyści finansowe, wynikające z możliwości pozyskania większej ilości substratów o dobrych parametrach do kompostowania oraz zwiększenie produkcji biogazu a w wyniku tego produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej wyłącznie na potrzeby własne oczyszczalni.

Termin realizacji: lipiec 2014 r. – grudzień 2023 r.

Wykaz zadań realizowanych w ramach projektu POIiŚ 2014-2020 pn. „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” – pobierz tutaj.