Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

„Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyjnym w miejscowościach Wrząca i Bzowo w gm. Kobylnica”strzalkaStrona główna

„Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyjnym w miejscowościach Wrząca i Bzowo w gm. Kobylnica”

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia: 3.193.382,06 zł netto

WFOŚIGW dotacja: 600.000,00 zł netto

WFOŚIGW pożyczka: 2.400.000,00 zł netto

Środki własne: 193.382,06 zł netto

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu: „Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu”

Cele projektu:

  • poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowościach Bzowo i Wrząca w gminie Kobylnica,
  • spełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Zakres projektu:

Przedsięwzięcie z zakresu gospodarki ściekowej realizowane będzie w miejscowościach Wrząca i Bzowo położonych w Gminie Kobylnica, województwo pomorskie.

W miejscowości Bzowo ścieki o charakterze bytowo-gospodarczym z poszczególnych zabudowań gromadzone są w indywidualnych zbiornikach i okresowo wywożone są do punktu zlewnego, skąd trafiają do Oczyszczalni Ścieków w Słupsku. W ramach planowanych działań inwestycyjnych, projektuje się lokalne zbiorcze systemy zbierania ścieków z poszczególnych zabudowań, oparte w głównej mierze na układzie kanalizacji grawitacyjnej. Kanalizacją zbiorczą objęta została część miejscowości, położona po lewej stronie rzeki Bzowa. Na końcu systemu, na prawym brzegu rzeki, projektowana jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości 17 m3/d, LOS, która zapewnia oczyszczanie ścieków do poziomu zgodnego z obowiązującymi przepisami. Wielkość projektowanej oczyszczalni została określona dla miejscowości Bzowo przy uwzględnieniu perspektywy rozwoju na poziomie ca 15%. Ścieki po oczyszczeniu będą odprowadzane do rzeki Bzowa. We Wrzącej osiedle bloków posiada lokalną kanalizację zbiorczą zakończoną zbiornikiem bezodpływowym. Pozostała cześć mieszkańców korzysta z indywidualnych zbiorników bezodpływowych. Obecnie ścieki ze zbiorników dowożone są do punktu zlewnego i oczyszczane w słupskiej oczyszczalni ścieków. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Wrząca. Nowa kanalizacja wraz istniejącym układem kanalizacji przy blokach zapewni odbiór ścieków od wszystkich mieszkańców w granicach miejscowości. Planowana LOS umożliwi oczyszczanie ścieków do parametrów zgodnych z przepisami, dla przepływów wynoszących blisko 60 m3/d z uwzględnieniem rozwoju miejscowości na poziomie do 15%. Ścieki po oczyszczeniu będą odprowadzane do gruntu poprzez rów.

W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się realizację następującego zakresu rzeczowego:

  1. budowę lokalnej oczyszczalni ścieków o wielkości 178 RLM wraz z sieciami kanalizacyjnymi i podłączeniem odbiorców w miejscowości Bzowo w Gminie Kobylnica o szacowanej długości ca 1,6 km.
  2. budowę lokalnej oczyszczalni ścieków o wielkości 546 RLM wraz z sieciami kanalizacyjnymi i podłączeniem odbiorców w miejscowości Wrząca w Gminie Kobylnica o szacowanej długości ca 5,9 km.

Technologia projektowanych LOS w miejscowościach Bzowo i Wrząca oparta jest na procesach mechaniczno-biologicznych. Stopień oczyszczania mechanicznego realizowany będzie we wstępnej fazie na kratach, następnie w osadnikach wstępnych. Proces biologiczny oparty jest na złożach biologicznych. Obie LOS będą wyposażone w niezbędne rozwiązania umożliwiające pracę obiektu w układzie automatycznym z monitorowaniem podstawowych procesów zdalnie z dyspozytorni na OS Słupsk. Dobór technologii oraz wielkość projektowanych oczyszczalni winno pozwolić na osiąganie redukcji zanieczyszczeń, a tym samym stężeń w ściekach na odpływie do środowiska na poziomie zgodnym z wymaganymi przepisami. Gospodarka osadowa każdej LOS będzie prowadzona na OŚ Słupsk. Osady wstępne oraz wtórne z LOS będą okresowo usuwane i dowożone do dalszej przeróbki, w tym kompostowania.

Przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie i wyrównanie standardów oraz zwiększenie jakości i poziomu usług wodociągowo-kanalizacyjnych na całym obszarze Gminy Kobylnica. Priorytetem samorządu jest realizacja zasady sprawiedliwości społecznej wobec wszystkich mieszkańców i zapewnienie porównywalnych standardów i poziomu dostępności cenowej do usług wodociągowo-kanalizacyjnych na całym obszarze Gminy.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia: październik 2018 r.