Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

„Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyjnym w miejscowościach Wrząca i Bzowo w gm. Kobylnica”strzalkaStrona główna

„Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyjnym w miejscowościach Wrząca i Bzowo w gm. Kobylnica”

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia: 3.193.382,06 zł netto

WFOŚIGW dotacja: 600.000,00 zł netto

WFOŚIGW pożyczka: 2.400.000,00 zł netto

Środki własne: 193.382,06 zł netto

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu: „Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu”

Cele projektu:

  • poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowościach Bzowo i Wrząca w gminie Kobylnica,
  • spełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Zakres projektu:

Przedsięwzięcie z zakresu gospodarki ściekowej realizowane będzie w miejscowościach Wrząca i Bzowo położonych w Gminie Kobylnica, województwo pomorskie.

W miejscowości Bzowo ścieki o charakterze bytowo-gospodarczym z poszczególnych zabudowań gromadzone są w indywidualnych zbiornikach i okresowo wywożone są do punktu zlewnego, skąd trafiają do Oczyszczalni Ścieków w Słupsku. W ramach planowanych działań inwestycyjnych, projektuje się lokalne zbiorcze systemy zbierania ścieków z poszczególnych zabudowań, oparte w głównej mierze na układzie kanalizacji grawitacyjnej. Kanalizacją zbiorczą objęta została część miejscowości, położona po lewej stronie rzeki Bzowa. Na końcu systemu, na prawym brzegu rzeki, projektowana jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości 17 m3/d, LOS, która zapewnia oczyszczanie ścieków do poziomu zgodnego z obowiązującymi przepisami. Wielkość projektowanej oczyszczalni została określona dla miejscowości Bzowo przy uwzględnieniu perspektywy rozwoju na poziomie ca 15%. Ścieki po oczyszczeniu będą odprowadzane do rzeki Bzowa. We Wrzącej osiedle bloków posiada lokalną kanalizację zbiorczą zakończoną zbiornikiem bezodpływowym. Pozostała cześć mieszkańców korzysta z indywidualnych zbiorników bezodpływowych. Obecnie ścieki ze zbiorników dowożone są do punktu zlewnego i oczyszczane w słupskiej oczyszczalni ścieków. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Wrząca. Nowa kanalizacja wraz istniejącym układem kanalizacji przy blokach zapewni odbiór ścieków od wszystkich mieszkańców w granicach miejscowości. Planowana LOS umożliwi oczyszczanie ścieków do parametrów zgodnych z przepisami, dla przepływów wynoszących blisko 60 m3/d z uwzględnieniem rozwoju miejscowości na poziomie do 15%. Ścieki po oczyszczeniu będą odprowadzane do gruntu poprzez rów.

W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się realizację następującego zakresu rzeczowego:

  1. budowę lokalnej oczyszczalni ścieków o wielkości 178 RLM wraz z sieciami kanalizacyjnymi i podłączeniem odbiorców w miejscowości Bzowo w Gminie Kobylnica o szacowanej długości ca 1,6 km.
  2. budowę lokalnej oczyszczalni ścieków o wielkości 546 RLM wraz z sieciami kanalizacyjnymi i podłączeniem odbiorców w miejscowości Wrząca w Gminie Kobylnica o szacowanej długości ca 5,9 km.

Technologia projektowanych LOS w miejscowościach Bzowo i Wrząca oparta jest na procesach mechaniczno-biologicznych. Stopień oczyszczania mechanicznego realizowany będzie we wstępnej fazie na kratach, następnie w osadnikach wstępnych. Proces biologiczny oparty jest na złożach biologicznych. Obie LOS będą wyposażone w niezbędne rozwiązania umożliwiające pracę obiektu w układzie automatycznym z monitorowaniem podstawowych procesów zdalnie z dyspozytorni na OS Słupsk. Dobór technologii oraz wielkość projektowanych oczyszczalni winno pozwolić na osiąganie redukcji zanieczyszczeń, a tym samym stężeń w ściekach na odpływie do środowiska na poziomie zgodnym z wymaganymi przepisami. Gospodarka osadowa każdej LOS będzie prowadzona na OŚ Słupsk. Osady wstępne oraz wtórne z LOS będą okresowo usuwane i dowożone do dalszej przeróbki, w tym kompostowania.

Przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie i wyrównanie standardów oraz zwiększenie jakości i poziomu usług wodociągowo-kanalizacyjnych na całym obszarze Gminy Kobylnica. Priorytetem samorządu jest realizacja zasady sprawiedliwości społecznej wobec wszystkich mieszkańców i zapewnienie porównywalnych standardów i poziomu dostępności cenowej do usług wodociągowo-kanalizacyjnych na całym obszarze Gminy.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia: październik 2018 r.

***

AKTUALIZACJA

„Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyjnym w miejscowościach Wrząca, Bzowo i Płaszewo w gminie Kobylnica”

W lipcu 2019 r. zwiększono zakres rzeczowy projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, o budowę sieci kanalizacyjnej wraz z podłączeniem mieszkańców w miejscowości Płaszewo w gminie Kobylnica. W ramach zwiększonego zakresu przewidziano budowę około 1,87 km sieci kanalizacyjnej.

Po zmianie zakresu rzeczowego projektu „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyjnym w miejscowościach Wrząca Bzowo i Płaszewo w gminie Kobylnica”, koszty projektu i ich źródła finansowania przedstawiają się następująco:

Koszty kwalifikowane projektu: 4.234.382,06 PLN netto;

w tym:
WFOŚiGW dotacja: 690.000,00 PLN
WFOŚiGW pożyczka: 2.850.000,00 PLN
Środki własne: 694.382,06 PLN

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu: „Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu”.

Cele projektu pozostają bez zmian.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu przewidziany na koniec kwietnia 2020 r.

Dodatkowo Spółka „Wodociągi Słupsk” we własnym zakresie (poza projektem WFOŚiGW) na terenie miejscowości Wrząca, Bzowo i Płaszewo w gminie Kobylnica, wybudowała/uje  sieci wodociągowe wraz z podłączeniem do nich mieszkańców ww. miejscowości.

                                                                                                   ***

                                                                                          ROZLICZENIE

Po zakończeniu realizacji projektu pn. „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyjnym w miejscowościach Wrząca, Bzowo i Płaszewo w gminie Kobylnica” ustalono ostateczne koszty projektu i ich źródła finansowania, które przedstawiają się następująco:

Koszty kwalifikowane projektu wynoszą: 3.931.925,99 PLN netto;

w tym:
WFOŚiGW dotacja: 690.000,00 PLN
WFOŚiGW pożyczka: 2.850.000,00 PLN
Środki własne: 391.625,99 PLN

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu: „Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu”.

Cele projektu:

  • poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowościach Bzowo, Wrząca i Płaszewo w gminie Kobylnica;
  • spełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

Zakres projektu:

Przedsięwzięcie z zakresu gospodarki ściekowej zrealizowano w miejscowościach Wrząca, Bzowo i Płaszewo, położonych w gminie Kobylnica, województwo pomorskie.

W miejscowości Bzowo ścieki o charakterze bytowo-gospodarczym z poszczególnych zabudowań gromadzone były w indywidualnych zbiornikach i okresowo wywożone do punktu zlewnego, skąd trafiały do OŚ Słupsk. W ramach zrealizowanych działań inwestycyjnych, wybudowano lokalne zbiorcze systemy zbierania ścieków z poszczególnych zabudowań, oparte w głównej mierze na układzie kanalizacji grawitacyjnej. Kanalizacją zbiorczą objęta została część miejscowości, położona po lewej stronie rzeki Bzowa. Na końcu systemu, na prawym brzegu rzeki, wybudowano oczyszczalnię ścieków [LOS] o przepustowości 18 m3/d, która zapewnia oczyszczanie ścieków do poziomu zgodnego z obowiązującymi przepisami. Wielkość oczyszczalni w Bzowie i we Wrzącej została określona przy uwzględnieniu perspektywy rozwoju na poziomie ca 15%. Ścieki po oczyszczeniu są odprowadzane do rzeki Bzowa. We Wrzącej przedsięwzięcie również kompleksowo uporządkowało gospodarkę ściekową na terenie całej miejscowości. Nowa kanalizacja wraz istniejącym układem kanalizacji przy blokach, zapewniła odbiór ścieków od wszystkich mieszkańców w granicach miejscowości. Wybudowana LOS umożliwia oczyszczanie ścieków do parametrów zgodnych z przepisami, dla przepływów wynoszących blisko 56 m3/d. Ścieki po oczyszczeniu są odprowadzane do gruntu poprzez rów.

W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano następujący zakres rzeczowy:
1/ budowę lokalnej oczyszczalni ścieków o wielkości 178 RLM wraz z sieciami kanalizacyjnymi i podłączeniem odbiorców w miejscowości Bzowo w gminie Kobylnica;
2/ budowę lokalnej oczyszczalni ścieków o wielkości 546 RLM wraz z sieciami kanalizacyjnymi i podłączeniem odbiorców w miejscowości Wrząca w gminie Kobylnica.
3/ budowę sieci kanalizacyjnej wraz z podłączeniem mieszkańców w miejscowości Płaszewo w gminie Kobylnica.

Technologia wybudowanych LOS w miejscowościach Bzowo i Wrząca oparta jest na procesach mechaniczno-biologicznych. Stopień oczyszczania mechanicznego realizowany jest we wstępnej fazie na kratach, następnie w osadnikach wstępnych. Proces biologiczny oparty jest na złożach biologicznych. Obie LOS są wyposażone w niezbędne rozwiązania umożliwiające pracę obiektu w układzie automatycznym z monitorowaniem podstawowych procesów zdalnie z dyspozytorni na OS Słupsk. Dobór technologii oraz wielkość projektowanych oczyszczalni pozwala na osiąganie redukcji zanieczyszczeń, a tym samym stężeń w ściekach na odpływie do środowiska na poziomie zgodnym z wymaganymi przepisami. Gospodarka osadowa każdej LOS jest prowadzona na OŚ Słupsk. Osady wstępne oraz wtórne z LOS są okresowo usuwane i dowożone do dalszej przeróbki, w tym kompostowania.

Przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie i wyrównanie standardów i poziomu usług wodno-kanalizacyjnych na całym obszarze gminy Kobylnica. Priorytetem Gminy Kobylnica jest realizacja zasady sprawiedliwości społecznej wobec wszystkich mieszkańców i zapewnienie porównywalnych standardów i poziomu dostępności cenowej do usług wodociągowo-kanalizacyjnych na całym obszarze Gminy.

Termin zakończenia przedsięwzięcia: kwiecień 2020 r.

Dodatkowo Spółka „Wodociągi Słupsk” we własnym zakresie (poza projektem WFOŚiGW) na terenie miejscowości Wrząca, Bzowo i Płaszewo w gminie Kobylnica, wybudowała sieci wodociągowe wraz z podłączeniem do nich mieszkańców ww. miejscowości.