Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Opis projektustrzalkaStrona główna

Opis projektu

01.02.2011

Projekt o nazwie „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” dotyczy budowy zintegrowanego modelu gospodarki wodno-ściekowej dla Słupska i sąsiednich Gmin. Jego realizacja (2004-2011) to największe unijne przedsięwzięcie w regionie.

Projekt ma charakter działania zlewniowego, polegającego na zebraniu i oczyszczeniu ścieków komunalnych z terenu trzech sąsiadujących ze sobą gmin. Ścieki zarówno z miasta, jak i z gmin wiejskich zostaną oczyszczone zarówno z zanieczyszczeń organicznych oraz biogennych (azot i fosfor).

W wyniku realizacji Programu osiągnięte zostaną również wymogi co do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Słupska. Obecnie są one przekroczone w zakresie zawartości żelaza i manganu.

Realizatorem inwestycji jest Spółka „Wodociągi Słupsk”. Do zadań Spółki należy przeprowadzanie przetargów i podpisywanie kontraktów, jak i ponoszenie wydatków na ich realizację. Rolą Spółki jest również rzeczowe oraz finansowe monitorowanie realizacji Projektu, który jest prowadzony zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach wymienionych w Decyzji UE oraz zawartej umowie finansowania. „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jednocześnie jest Beneficjentem Końcowym pomocy przyznanej z Unijnego Funduszu Spójności. Głównymi partnerami i uczestnikami przedsięwzięcia są:
– Rada Miasta Słupska, Rada Gminy Słupsk i Rada Gminy Kobylnica;
– Prezydent Miasta Słupska, Wójt Gminy Słupsk i Wójt Gminy Kobylnica.

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. (komunalne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne) odpowiada za dostawy wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz za eksploatację i utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej.
W ramach przedmiotowego Projektu realizowane były/są następujące kontrakty:

 • na roboty budowlane:
  1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku:
   – Część I – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku
   – Część II – Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku
   – Część III – Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku
  2. Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach.
   – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk (w czterech częściach)
   – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica (w dwóch częściach)
 • na usługi:
  1. Inżynier kontraktu

 

Zakres rzeczowy realizowanego Projektu zakłada m.in. budowę następujących elementów:

MIASTO SŁUPSK
L.p. Wskaźnik Jednostka miary Liczba jednostek
1 Kanalizacja grawitacyjna 200-2000 (budowa) km ca 5,3
2 Kanalizacja tłoczna 200-800 (budowa) km 2,5
3 Pompownia główna przy ul. Orzeszkowej 1 (budowa) szt. 1
4 Oczyszczalnia ścieków – piaskownik (budowa/rozbudowa) kpl. 1
5 Oczyszczalnia ścieków – zamknięta komora fermentacyjna (budowa) kpl. 1
6 Oczyszczalnia ścieków – osadnik wtórny (budowa) kpl. 1
7 Stacja uzdatniania wody (budowa) kpl. 1
8 Pompownia przy ul. Borchardta szt 1
GMINA SŁUPSK
1 Kanalizacja grawitacyjna 160-250 (budowa) km ca 25,9
2 Kanalizacja tłoczna 63-160 (budowa) km ca 47,4
3 Pompownie (sieciowe i przydomowe) szt. 50
GMINA KOBYLNICA
1 Kanalizacja grawitacyjna 160-250 (budowa) km ca 24,2
2 Kanalizacja tłoczna 50-160 (budowa) km ca 33,1
3 Pompownie (sieciowe i przydomowe) szt. 28
4 Kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych w Kończewie kpl. 1

 Spółka podpisała już wszystkie z zakładanych dwunastu kontraktów, które łącznie opiewają na kwotę ok. 24,9 mln EUR netto, w tym:

Nazwa i nr kontraktu Wartość kontraktu netto
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku – kontrakt nr 01/I/2006 3 961 880,00
Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku- kontrakt nr 01/II/2006 2 871 185,00
Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku – kontrakt nr 01/III/2006 1 880 000,00
Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku- kontrakt nr 02/2006 3 720 195,49
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk – kontrakt nr 03/I/ część 1 938 689,45
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk – kontrakt nr 03/I/ część 2 856 418,40
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk – kontrakt nr03/I/ część 3 2 392 137,50
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk – kontrakt nr 03/I/ część 4 zadanie 1 732 168,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk – kontrakt nr 03/I/ część 4 zadanie 2 261 612,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica- kontrakt nr 03/II/ część 1 4 998 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica- kontrakt nr 03/II/ część 2 1 676 929,00
Inżynier kontraktu – kontrakt nr 04 608 565,00
razem 24 897 779,84

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów projektu „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska

Kontrakt Nr 01Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku
Kontrakt Nr 02Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku
Kontrakt Nr 03Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach
Kontrakt Nr 04Inżynier Kontraktu dla „Programu gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Słupska”

 

Podsumowanie

Zgodnie z planem i zmienioną Decyzją Komisji Europejskiej (otrzymanej w grudniu 2010r) do 31.12.2010r. miały zostać zakończone prace budowlane, a przez to miał zostać osiągnięty efekt rzeczowy. Ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć, realizacja robót budowlanych wydłużyła się, a planowany obecnie czas zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2011r. W związku z tym w listopadzie 2010r ponownie Spółka wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia Projektu (Beneficjent oczekuje na ostateczną decyzję KE w tej kwestii).

Chcąc jednak możliwie najszybciej zakończyć realizację Projektu p.n. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”, Spółka poczyniła duże kroki w tym kierunku. Podkreślić należy, iż roboty budowlane na Kontrakcie 01 obejmującym inwestycje na terenie miasta Słupska – Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektora wraz z przepompownią oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Słupsku zostały zakończone, pozostały tylko kwestie rozliczeniowe oraz uzupełnienie dokumentacji. Kontrakt nr 02/2006 – Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Słupsku został zakończony. Również zostały zakończone Roboty na Kontrakcie 03/II/część 1/2007 – Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kobylnica oraz na Kontrakcie 03/I/część 1 i część 2 – Budowa kanalizacji na terenie Gminy Słupsk; pozostała kwestia rozliczenia i uzupełnienia dokumentacji. Występują niewielkie opóźnienia w realizacji Kontraktów dotyczących Gminy Słupsk (część 3 oraz część 4 dwa zadania) oraz części 2 dotyczącej Gminy Kobylnica.

Zaawansowanie finansowe Projektu na koniec 2010r wynosi ponad 90% i do takiej wartości wystąpiliśmy z wnioskami o płatność pośrednią do KE. Pozostałe 10% dotacji zostanie rozliczone po akceptacji przez KE Raportu Końcowego. Zgodnie z obowiązującą Decyzją Komisji Europejskiej maksymalna kwota dofinansowania ze środków z Funduszu Spójności wynosi 13.717.907,00 EUR (do 70%).

Pomimo problemów przy realizacji inwestycji Beneficjent nie identyfikuje poważniejszych zagrożeń do zakończenia Projektu.

Ponadto Spółka od 01.01.2010r. została operatorem w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu Gminy Słupsk oraz Gminy Kobylnica. Zaaprobowane zostały i wprowadzone uchwałami Rad Gmin zaproponowane ceny stawek i opłat za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z tych terenów. Beneficjent sukcesywnie podpisuje umowy na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z mieszkańcami tych Gmin. Działalność ta realizowana jest w oparciu o wykonane w ramach Projektu sieci, będące własnością Beneficjenta oraz w oparciu o istniejącą infrastrukturę na terenie Gmin, która została Beneficjentowi przekazana w nieodpłatne używanie.